Na wsparcie aktywności seniorów w gminie Łagów

Na wsparcie aktywności seniorów w gminie Łagów

Zajęcia integracyjne i aktywizujące skierowane do seniorów z terenu gminy Łagów zorganizują dwa stowarzyszenia, które otrzymały dotacje z budżetu województwa na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r. Wicemarszałkowie województwa Renata Janik i Marek Bogusławski podpisali dziś w tej sprawie umowy z władzami Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów i Stowarzyszenia „Wolni Polacy”.


Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów zrealizuje projekt pn. „Aktywność drogą do samodzielności”, a Stowarzyszenie „Wolni Polacy” – projekt pn. „Inte-Gracja – sposobem na nowy wymiar życia”. W ramach zajęć, łącznie dla 60 osób starszych z terenu miasta i gminy Łagów, zaplanowano m. in. warsztaty kulinarne, wykłady o zdrowiu z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, zajęcia z aktywności ruchowej z elementami choreoterapii i muzykoterapii, arteterapię, ale też edukację prawną seniora czy samopomocowe grupy wsparcia. Każde ze stowarzyszeń na realizację swojego projektu otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł.

– Serdecznie dziękujemy za te środki, zapewniam, że będą one dobrze wykorzystane. Aktywność i integracja w tej grupie osób starszych jest bardzo potrzebna – dziękowała w imieniu obydwu stowarzyszeń Małgorzata Sitarz, inicjatorka projektów.

– Wiemy, że to duże wsparcie dla lokalnych społeczności, stowarzyszeń, które mają ograniczone możliwości pozyskiwania środków na swoje inicjatywy. To ważne, by zwłaszcza te oddalone od miasta gminy otrzymywały taką pomoc. W tym roku na terenie całego województwa podpiszemy łącznie 135 umów na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – mówiła wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

– Ostatnio, w dobie koronawirusa, tego rodzaju inicjatywy zostały przyhamowane ze względu na przepisy przeciwepidemiczne. Teraz, dzięki przekazywanym środkom finansowym, lokalne środowiska znów będą mogły realizować swoje cele, tak bardzo ważne dla mieszkańców – podkreślał wicemarszałek Marek Bogusławski.

Środki przewidziane dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wspieranie zadań z obszaru polityki społecznej to 785 000,00 zł, w tym na działania w obszarach: pomocy społecznej – 270 000,00 zł, przeciwdziałania przemocy – 100 000,00 zł, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 160 000,00zł, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 255 000,00 zł.

Galeria zdjęć