Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące gospodarki wodno – ściekowej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące gospodarki wodno – ściekowej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania  „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 10 września 2013 r. do 8 listopada 2013 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Targowa 18,  kancelaria Biura PROW (XI piętro, pokój 1132), w godzinach 7.30-15.30.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro PROW www.prow.sbrr.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje, że na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2013 r. ustalił kryterium regionalne oceny wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w brzmieniu:
• 2 punkty regionalne – otrzymają projekty dotyczące w całości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ujętych w „Programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego”.  

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro PROW, pokój 1107 i 1110 w godzinach 7.30-15.30 oraz pod numerem telefonu: 41 330-10-77.