Marszałek Andrezj Bętkowski i członke Zarządu Województwa Marek Jońca uczestniczą w spotkaniu

Nie rób świata na szaro!

– Samorządy województwa świętokrzyskiego stoją przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest przywrócenie właściwych standardów jakości powietrza – podkreśla marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. W ramach działań antysmogowych prowadzona jest m. in. kampania „Nie rób świata na szaro”, która popularyzuje uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego oraz  „uchwałę antysmogową”. O ich założeniach rozmawiano dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. W zdalnych warsztatach z przedstawicielami gmin i powiatów uczestniczyli marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Inicjatorem kampanii informacyjno-edukacyjnej „Nie rób świata na szaro” jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

– W ramach kampanii popularyzujemy dwie obowiązujące od lipca 2020 roku uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych oraz w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. „uchwały antysmogowej” – podkreśla marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego pochodzą głównie z sektora komunalno-bytowego. Dlatego, tak ważne jest szybkie wdrożenie zdefiniowanych w Programie ochrony powietrza działań naprawczych.

– Od naszych codziennych wyborów zależy, jakim powietrzem wszyscy oddychamy, a naszym celem jest osiągnięcie właściwych standardów jakości powietrza w województwie świętokrzyskim, a w szczególności w zakresie stężenie pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu – dodaje marszałek Andrzej Bętkowski.

Zgodnie z założeniami Programu oraz „uchwały antysmogowej” do końca 2026 roku samorządy zobowiązane są do wprowadzenia radykalnych zmian w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyły się zdalne warsztaty dla przedstawicieli gmin, powiatów oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na temat sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych zawartych w Programie wraz z planem działań krótkoterminowych.

– Dobrze wykonana sprawozdawczość pozwoli właściwie monitorować jakość powietrza w naszym województwie. Jest to niezbędne także do poznania efektów dotychczasowych działań, planowania przyszłych strategii oraz podjęcia skutecznych kroków, które pozwolą utrzymać czystość powietrza na właściwym poziomie. Prawidłowe wypełnienie formularzy umożliwi przesłanie do Komisji Europejskiej kompletnych informacji w zakresie efektów rzeczowych i ekologicznych, ale również uniknięcie kar za niedotrzymanie terminów realizacji działań określonych w Programie – zaznacza Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

W zdalnych warsztatach wzięło udział ponad 80 przedstawicieli świętokrzyskich samorządów. Spotkanie zorganizował Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć