Przecięcie Wstęgi

Nowe boisko dla uczniów z Zagnańska

Zagnańsk to kolejna miejscowość naszego regionu, która dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprawiła swój wizerunek i stworzyła miejsce przyjazne do wypoczynku i rekreacji dla swoich mieszkańców. Dziś na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku, z udziałem wicemarszałek Renaty Janik oddano do użytku boisko piłkarskie, zmodernizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”.

Zadanie pn. „Poprawa funkcjonalno-przestrzenna Zagnańska poprzez przebudowę infrastruktury edukacyjnej – Modernizacja i przebudowa boiska wraz z parkingiem” kosztowało 741 tys. zł. W ramach prac budowalnych powstało nowe boisko do gry w piłkę nożną, pokryte sztuczną nawierzchnią o wymiarach 50m x 27m. Wykonano montaż małej architektury – bramek, ławek i ław stadionowych oraz koszy na śmieci. Przebudowano również oświetlenie, a cały obiekt ogrodzono. Obok boiska wybudowano parking, a okoliczny teren utwardzono.

Inwestycja jest częścią większego projektu pn. „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”, złożonego do Osi priorytetowej VI „Rozwój miast” do Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Koszt całkowity projektu to 5,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 3,9 mln zł. Na ten cel przekazano także środki z budżetu państwa w wysokości 258 tys. zł.

– Bardzo się cieszę, że przekazujemy dziś mieszkańcom kolejną, wspaniałą inwestycję, zrealizowaną w ramach dużego projektu rewitalizacyjnego Zagnańska. Wszystkie przedsięwzięcia objęte programem rewitalizacji gminy będą służyć przede wszystkim poprawie jakości życia lokalnej wspólnoty oraz ożywieniu gospodarczemu i społecznemu miejscowości – mówiła podczas uroczystości otwarcia boiska wicemarszałek Renata Janik.

Galeria zdjęć