Wspólne Zdjęcie

Nowe Centrum Integracji Cudzoziemców otwarto w Kielcach

Z inicjatywy Stowarzyszenia “Nadzieja Rodzinie” w Kielcach, przy ul. Urzędniczej 3 rozpoczęło działalność nowe Centrum Integracji Cudzoziemców. Będzie ono zapewniało wsparcie dla obywateli państw trzecich, zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego w szczególności z miasta Kielce, w zakresie integracji społecznej i zawodowej. W otwarciu placówki wzięli udział m.in. biskup Diecezji Kieleckiej ks. Jan Piotrowski, marszałek województwa Renata Janik, prezydent Kielc Agata Wojda.

Centrum Integracji Cudzoziemców ma być miejscem, które zapewni cudzoziemcom-migrantom, chętnym do nauki i pracy w regionie świętokrzyskim, kompleksowy system wsparcia w procesie integracji. W ramach projektu w lokalu przy ul. Urzędniczej 3 utworzono Centrum Integracji Cudzoziemców, prowadzony jest Punkt Informacyjny, udzielane doradztwo międzykulturowe, wsparcie psychologiczne i prawnicze oraz kursy adaptacyjne. Oferowana jest również nauka języka polskiego na różnych poziomach, zajęcia edukacyjne i rozwijające dla dzieci i młodzieży, kursy kwalifikacyjne i uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej.

– Ten niezwykle ważny projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Całkowita wartość przedsięwzięcia to około 3 mln 100 tysięcy złotych, a przyznane wsparcie sięga kwoty 2,9 mln zł – tłumaczy marszałek województwa Renata Janik. – Udało się dostosować ten obiekt, pomieszczenia do potrzeb osób korzystających z pomocy, czyli cudzoziemców. Oprócz pomocy organizacyjnej, prawnej, rodzinnej, językowej, zawodowej, będzie się tu również odbywała integracja z mieszkańcami miasta – dodaje marszałek Renata Janik.

By ułatwić asymilowanie się i odnalezienie w nowej rzeczywistości, dla uczestników projektu wsparcia organizowane będą pikniki, spotkania, uruchomiona zostanie kawiarenka.

W Centrum Integracji można uzyskać informacje dotyczące wszystkich aspektów życia w Polsce, w tym między innymi: zasad legalizacji pobytu, form zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej, korzystania z usług medycznych, nabywania lub wynajmowania nieruchomości, zakładania kont bankowych, czy uznawania wykształcenia uzyskanego w innych państwach niż Rzeczpospolita Polska.

Punkt informacyjny w Centrum jest czynny od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 15:30, w piątki od 10:30 do 18:00, w soboty od 10:00 do 13:00. Więcej informacji o Centrum Integracji Cudzoziemców.

Wsparcie w ramach Centrum skierowane jest do osób, które nie posiadają obywatelstwa żadnego z krajów Unii Europejskiej ani krajów takich jak: Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria. Osoby te muszą przebywać w Polsce legalnie, na podstawie dokumentów uprawniających do pobytu i pracy, takich jak np. wiza, karta pobytu (czasowego, stałego lub rezydenta długoterminowego UE) czy dokument potwierdzający objęcie ochroną. Wsparciem zostaną także objęci również migranci przyjeżdżający do pracy, studenci, uchodźcy oraz osoby objęte innymi formami ochrony. Najliczniejszą grupę odbiorców projektu będą stanowiły kobiety i dzieci z obywatelstwem ukraińskim, przebywające w Kielcach, korzystające z ochrony czasowej.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 525 osób z krajów trzecich w tym co najmniej: 25 osób z niepełnosprawnościami, 3 osoby należące do mniejszości w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie oraz 4 osoby w kryzysie bezdomności lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań. Inne rezultaty projektu to: poprawa sytuacji społecznej 475 osób, rozpoczęcie pracy przez 45 osób (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu), podjęcie kształcenia lub szkolenia przez 60 osób, a 200 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.