Webinarium W Ramach Projektu „keep On” Interreg Europe

O przewodniku „Dziedzictwo kulturowe i trwałość” oraz o wsparciu sektora kultury podczas webinarium w ramach projektu „KEEP ON” Interreg Europe

W dniu 23 listopada 2020 r. Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu w Departamencie Inwestycji i Rozwoju UMWŚ zorganizował regionalne webinarium upowszechniające Praktyczny przewodnik – dziedzictwo kulturowe i trwałość poświęcony tematyce trwałości dziedzictwa kulturowego i zrównoważonemu rozwojowi w obszarze kultury oraz konsultacje opracowywanego w ramach projektu Regionalnego Planu Działań.

W praktycznym przewodniku zostały zawarte przykłady w zakresie zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego celem wzmocnienia ich trwałości wraz ze wskazówkami wynikającymi z wybranych w tym zakresie rozwiązań przyjętych przez różne państwa. Wśród zaprezentowanych dobrych praktyk znalazła się, m.in.: kampania crowdfundingowa Statku Królewskiego Discovery w Wielkiej Brytanii, nowe technologie umożliwiające innowacyjne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na przykładzie Wileńskiego Parku Technologicznego mieszczącego się w historycznym pałacu czy też ochrona światowego dziedzictwa dzięki technologii skanowania laserowego 3D. W ww. Praktycznym przewodniku znalazły się również przykłady nieuczciwych praktyk wykrytych w różnych zakątkach świata, zagrażających dziedzictwu kulturowemu, tj. np. zjawisko overtourism w Dubrovniku, podawanie błędnych danych dotyczących eksponatów muzealnych czy próba kopiowania unikalnych zabytków na przykładzie projektu Taj Arabia.

Wsparcie sektora kultury

Podczas webinarium Anna Kucharczyk zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprezentowała kwestie dotyczące przyszłości finansowania i wsparcia sektora kultury w ramach Polityki Spójności na lata 2021-2027 w kontekście toczących się obecnie prac nad podziałem interwencji funduszy europejskich pomiędzy poziom krajowy i regionalny.

Zgodnie z założeniem projektu KEEP ON Województwo Świętokrzyskie zobligowane jest do opracowania Regionalnego Planu Działań, dokumentu zawierającego rekomendacje w zakresie kierunków zmian oraz możliwych usprawnień w kluczowych dokumentach dotyczących programowania w najbliższej perspektywie finansowej UE z uwzględnieniem wsparcia sektora kultury. Dokument bazuje, m.in. na wnioskach płynących z wymiany doświadczeń z partnerami zagranicznymi, regionalnymi interesariuszami projektu, z podręcznika dobrych praktyk, praktycznego przewodnika, a także opiera się na regulacjach krajowych, rozporządzeniach unijnych i kluczowych w regionie dokumentach, tj. RPOWŚ 2014-2020 oraz Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Aktualnie zaproponowane zostały cztery działania mające na celu usprawnienie regionalnej polityki dot. wspierania długoterminowych i samowystarczalnych projektów w sektorze dziedzictwa kulturowego, które po konsultacji z regionalnymi interesariuszami będą omawiane z zagranicznymi partnerami projektu KEEP ON, a następnie przedstawione do akceptacji przez Sekretariat Wspólny Programu INTERREG Komisji Europejskiej.

Międzynarodowy projekt „KEEP ON – Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” (Skuteczne polityki regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego) jest realizowany i finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) – Interreg Europa 2014-2020.