Img 9250

O systemie wsparcia na rzecz podmiotów świadczących pomoc w lokalnym środowisku

Przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa świętokrzyskiego rozmawiali na temat wypracowanego Modelu Kooperacji w gminach wiejskich w ramach projektu pn. „Liderzy kooperacji” realizowanym przez województwo świętokrzyskie w partnerstwie z województwami: podlaskim, podkarpackim, lubelskim i mazowieckim. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego – Barbara Jakacka – Green oraz Karolina Jarosz.


– Przed nami drugi etap realizacji projektu, czyli jego upowszechnienie i wdrażanie. W pierwszym etapie tzw. „kamieniu milowym” uczestniczyło 8 gmin, które podczas spotkań warsztatowych opracowały założenia Modelu Kooperacji, który dla gmin wiejskich jest nową, profesjonalną konstrukcją systemu wsparcia na rzecz podmiotów świadczących tę pomoc. To model, który pozwala pracować w środowisku lokalnym – przechodząc do wsparcia indywidualnego dla osób i rodzin. Jest to praca zespołowa różnych reprezentantów instytucji – mówiła Barbara Jakacka – Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Spotkanie było okazją do przedstawienia wyników pracy nad Modelem współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Założenia Modelu Kooperacji zostały opracowane podczas siedmiu warsztatowych spotkań Gminno – Powiatowych Zespołów Kooperacji, które zostały powołane na czas trwania pierwszego etapu przedsięwzięcia w ośmiu gminach wiejskich (Oksa, Wodzisław, Bieliny, Łopuszno, Bodzechów, Łoniów, Mirzec oraz Bogoria) rekomendowanych do udziału w projekcie.
Opracowany Model Kooperacji zawiera opis współpracy i przepływu informacji, wiedzy, metod dochodzenia do ostatecznego, planowanego koszyka usług dla rodziny czy środowiska.

– To projekt pomocowy skierowany do gmin. Wspólna praca międzysektorowa ponad podziałami administracyjnymi, stała komunikacja z wykorzystaniem technologii pomiędzy pracownikami socjalnymi, osobami zarządzającymi i instytucjami działającymi w gminach wiejskich pozwoli zdiagnozować dany problem, a później dopasować do niego różne rozwiązania – mówiła Urszula Abramowicz specjalista pracy z rodziną z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie.

W ramach kolejnego „kamienia milowego” (czas trwania 18 miesięcy) opracowany model współpracy międzysektorowej zostanie wdrożony i poddany testowaniu w 6 gminach wiejskich i 4 powiatach. W konsekwencji testowania zostaną wypracowane ostateczne rekomendacje. Nadrzędnym celem będzie stworzenie takiego systemu pomocy społecznej, który przyczyni się nie tylko do zwiększenia efektywności wsparcia osób/rodzin/ grup, ale również wzmocni potencjał instytucji działających na ich rzecz.

Projekt partnerski pn. Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020. Realizowany jest przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentanta województwa podkarpackiego oraz Partnerów: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Kielcach i Lublinie wraz z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Galeria zdjęć

Lokalizacja