O sytuacji w Łagowie i promowaniu kształcenia zawodowego

O sytuacji w Łagowie i promowaniu kształcenia zawodowego

O możliwościach ograniczenia uciążliwości wynikających z wydobycia kopalni w Gminie Łagów rozmawiali członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Przyjęli także stanowisko w sprawie rekomendacji na rzecz skutecznego promowania kształcenia zawodowego w regionie i kraju.

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy z powodu śmierci Jana Wilczyńskiego, prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach, członka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – człowieka zaangażowanego w działalność na rzecz regionalnego rozwoju społeczno – gospodarczego.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z działaniami podjętymi na rzecz ograniczenia uciążliwości wynikających z wydobycia kopalni w gminie Łagów, którą szczegółowo przedstawił Aleksander Kabziński, przewodniczący zespołu problemowego ds. sytuacji w Gminie Łagów.  
– Zespół odbył kilka spotkań w celu wypracowania porozumienia między przedsiębiorcami górniczymi działającymi na terenie Łagowa oraz władzami gminy. W maju odbyło się spotkanie wszystkich stron w Łagowie. Do końca czerwca chcielibyśmy podpisać porozumienie pomiędzy gminą a kopalniami działającymi na jej terenie  – mówił Aleksander Kabziński.
 
Przewodniczący zespołu problemowego ds. sytuacji w gminie Łagów i prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw poinformował także, że gmina wkrótce ogłosi przetarg na wykonanie drogi, a w jej budowę zaangażują się prawie wszystkie zakłady. Droga nie rozwiąże całkowicie problemu zapylenia w Łagowie, ale znacznie zmniejszy jego uciążliwość.

Wójt gminy Łagów Paweł Marwicki podziękował członkom Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego za zaangażowanie się w ten problem. Podkreślił, że gmina od lat była pozostawiona sama sobie z problemem pylących kopalni. Natomiast wyniki kontroli jakości powietrza, które przeprowadzili naukowcy były zatrważające. Wykazały one, że roczne dopuszczalne normy są przekroczone nawet 72 razy.

W gminie Łagów działa sześć kopalń. Rocznie wydobywa się w nich ok. 4 mln ton kruszywa, co stanowi 1/10 wydobycia w całym województwie.

W dalszej części spotkania przewodniczący Zespołu problemowego ds. szkolnictwa powołanego przy WRDS Marek Banasik przedstawił  rekomendacje na rzecz skutecznego promowania kształcenia zawodowego w regionie i kraju.
– Nasze rekomendacje to ustalenie wynagrodzenia dla młodocianych pracowników, odpowiednio nie mniej niż: 1 klasa – 10% , 2 klasa – 15%, 3 klasa – 20 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. Podwyższenie procentowe minimalnej kwoty wynagrodzenia młodocianych pracowników spowodowałaby zwiększenie zainteresowania kształceniem dualnym, na poziomie Szkoły Branżowej I Stopnia. Skutkowałoby to wychodzeniem na rynek pracy dobrze przygotowanych młodych pracowników. Podniesienie progów finansowych ma szansę wpłynąć na motywację młodych ludzi do zdobywania konkretnego zawodu – podkreślił Marek Banasik.

Wśród propozycji na rzecz popularyzacji szkolnictwa zawodowego znalazło się również  podwyższenie  kwoty dofinansowania częściowych kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z uczniami – młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, a także zmianę zasad jej waloryzacji. Mając na względzie znaczenie szkolnictwa zawodowego dla rozwoju gospodarczego regionu Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Kielcach wyraziła stanowisko  w sprawie rekomendacji  na rzecz popularyzacji tej formy edukacyjnej.