O współpracy zagranicznej

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego prowadzi działania z zakresu współpracy zagranicznej zgodnie z prawem wewnętrznym Polski, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami, a także w granicach swoich zadań i kompetencji, w szczególności zaś w zgodzie z ustawą zasadniczą – Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.), art. 15-16, 163-172) , Ustawą o przystępowaniu jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz.U. nr 91, poz.1009 z późn. zmianami) oraz Ustawą z dnia 5 czerwca 1989r o samorządzie Województwa (Dz.U. 1998 Nr 9 poz. 576 z późn. zmianami, rozdzial VI, art. 75-77).

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego realizując zapisy Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie województwa, opracował, a Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwalił, po uzyskaniu akceptacji Ministra Spraw Zagranicznych Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego, które formułują główne cele współpracy zagranicznej Województwa a także określają priorytety geograficzne i ogólne zamierzenia w zakresie przystępowania do międzynarodowych umów i zrzeszeń regionalnych. Zapisy Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego pozostają również w zgodzie zarówno ze Strategią Polskiej Polityki Zagranicznej 2017-2021, jak również ze zaktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, która podkreśla rolę współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej Województwa Świętokrzyskiego jako narzędzia jego rozwoju.

W Uchwale Nr XLI/731/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie przyjęcia „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego” Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zobowiązał Zarząd Województwa do bieżącego monitorowania realizacji “Priorytetów współpracy” i przedkładania Sejmikowi Województwa corocznie w terminie do końca pierwszego półrocza danego roku raportu z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego za rok poprzedni. Dokument ten znany pod nazwą “Raport z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego” jest zestawieniem najważniejszych wydarzeń związanych z aktywnością Województwa Świętokrzyskiego na arenie międzynarodowej.

Województwo Świętokrzyskie posiada sformalizowaną współpracę z następującymi partnerami zagranicznymi:

oraz niesformalizowaną, głównie w ramach współpracy projektowej z :

  1. Miastem Tata (Węgry)
  2. Miastem Velika Gorica (Chorwacja)
  3. Folksuniversitetet Uppsala (Szwecja)

Podtrzymując już funkcjonujące i nawiązując nowe kontakty międzynarodowe Województwo Świętokrzyskie uczestniczy w absorpcji oraz wymianie wiedzy i doświadczeń z zakresu efektywnego zarządzania rozwojem regionalnym, wzmacniania demokracji lokalnej i regionalnej.

Będąc aktywnym uczestnikiem wydarzeń międzynarodowych w Europie i na świecie Województwo Świętokrzyskie promuje swoje walory oraz dostarcza informacji istotnych z punktu widzenia promocji gospodarczej i turystycznej. Budowaniu pozycji Województwa Świętokrzyskiego na arenie międzynarodowej sprzyja posiadanie stałego przedstawicielstwa w Brukseli funkcjonujacego w ramach Domu Polski Wschodniej w Brukseli oraz udział w licznych międzynarodowych imprezach promocyjnych, targowych i wystawienniczych.

Województwo Świętokrzyskie aktywnie wspiera kontakty podmiotów ze swojego terytorium z partnerami z regionów innych państw.

Poprzez uczestnictwo w wydarzeniach zagranicznych i pomoc organizacyjną dla organizacji pozarządowych Województwo Świętokrzyskie wspiera środowiska polonijne w Europie i na świecie.