Xv Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

O zmianach budżetowych, sprzęcie komputerowym i robotach dla szkół

Podczas XV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbyła się pod przewodnictwem Andrzeja Prusia, radni przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2043 oraz zmiany w budżecie województwa na rok bieżący. Ponadto powiększyli pomoc dla szkół podstawowych w zakresie doposażenia pracowni informatycznych w nowoczesny sprzęt.

Zmiany budżetowe były związane z korektami wynikającymi z bieżącej pracy i realizacji projektów. Jak poinformowała skarbnik województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska, dochody w roku 2019 wzrosną o ponad 7 mln 800 tys. zł, a wydatki będą niższe o ponad 16 mln 300 tys. zł. Wynik budżetu poprawi się zatem o ponad 24 mln 200 tys. zł. Wzrost dochodów wynika m. in. z naliczonych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich kar i odszkodowań za niedotrzymanie warunków umów w robotach drogowych, ze sprzedaży hurtowych usług telekomunikacyjnych operatorom dostępowym sieci szerokopasmowej oraz z tytułu dzierżawy infrastruktury tej sieci. Zmniejszenie wydatków jest natomiast skutkiem m. in. przesunięć na rok przyszły realizacji przedsięwzięć związanych z przebudową dróg wojewódzkich, adaptacją pomieszczeń w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach na potrzeby tymczasowej siedziby Teatru im. S. Żeromskiego czy inwestycjami sprzętowymi w szpitalach wojewódzkich.

Korekta dotyczyła również wysokości przewidzianej na 2019 rok transzy pożyczki długoterminowej, zaciągniętej w bieżącym roku w Banku Rozwoju Rady Europy, a przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2021. Całkowita kwota tej pożyczki ma wynosić maksymalnie 144 mln zł. Po analizie potrzeb w związku z przebiegiem realizacji zadań inwestycyjnych Sejmik zdecydował o zmniejszeniu tegorocznej transzy z 40 do 20 mln zł, jednocześnie zwiększając transzę przewidzianą na 2020 rok – z 55 do 70 mln zł, a także na rok 2021 – z 49 do 54 mln zł. W związku z tymi korektami w roku 2019 nastąpi zmniejszenie przychodów o kwotę 20 mln zł, a odpowiednie zwiększenie ich w latach 2020 i 2021.

Radni poszerzyli skład komisji powołanej wcześniej przez Sejmik do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. – W związku z tym, że ostatnio doszło do podpisania przez szpital umowy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego na prowadzenie oddziałów klinicznych, zachodzi potrzeba powołania do komisji przedstawiciela uczelni. Zaproponowała ona osobę prof. dr hab. nauk medycznych Stanisława Głuszka – wyjaśnił potrzebę uzupełnienia komisji członek zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski.

Sejmik zdecydował także o poszerzeniu zakresu pomocy rzeczowej dla 49 gmin, które są partnerami samorządu województwa w projekcie pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”. Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. – Dzięki oszczędnościom poprzetargowym rozszerzamy pomoc w zakupie sprzętu o kolejne szkoły w gminach Gowarczów, Koprzywnica i Tuczępy – poinformował podczas sesji członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Poza tym ponad 80 szkół podstawowych dostanie zestawy robotów o łącznej wartości ponad 86 tys. zł. Umożliwiają one naukę programowania. Jest to rozszerzenie zakresu projektu, którego całkowity koszt przekracza 4 mln 700 tys. zł. Wcześniej do szkolnych pracowni dostarczono prawie 1400 najnowocześniejszych zestawów komputerowych.

 

Sejmik wyraził zgodę na przedłużenie na przyszły rok współpracy województw świętokrzyskiego i  podkarpackiego w zakresie powierzenia samorządowi podkarpackiemu organizacji publicznego transportu kolejowego na linii komunikacyjnej Sandomierz – granica województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego. Na pokrycie kosztów tych połączeń na ponadpięciokilometrowym odcinku województwo świętokrzyskie przekaże podkarpackiemu dotację celową w wysokości do 65 tys. zł.

Przegłosowano także uchwałę dotyczącą woli uczestnictwa Województwa Świętokrzyskiego w POLREGIO spółka akcyjna. W połowie listopada nadzwyczajne zgromadzenie wspólników podjęło bowiem uchwałę o przekształceniu Przewozów Regionalnych sp. z o. o., której samorząd województwa był udziałowcem, w spółkę akcyjną – POLREGIO. Założono, że dotychczasowi udziałowcy Przewozów Regionalnych na podobnych zasadach, przy podobnym udziale, obejmą akcje w przekształconej spółce POLREGIO spółka akcyjna. – Samorząd województwa świętokrzyskiego w tym podmiocie posiada 1,5% udziałów na łączną wartość 23 mln zł – poinformował członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek.