Urząd Marszałkowski

Obraduje Sejmik Województwa Świętokrzyskiego – transmisja online

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej trwa XLIX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady prowadzone w trybie zdalnym (hybrydowym) rozpoczęły się o godz. 9.00. Transmisję online można śledzić w systemie e-sesja.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez przewodniczącego Sejmiku – Andrzeja Prusia.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 4. Wybór sekretarzy obrad.
 5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku:
  1. wystąpienie marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego – prezentacja Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku,
  2. stanowiska Komisji Sejmiku,
  3. debata nad Raportem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Grzegorza Banasia,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2021 rok:
  1. wystąpienie marszałka województwa  Andrzeja Bętkowskiego: – przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2021r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
  2. wystąpienie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej: – przedstawienie sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2021r. wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:
  1. przedstawienie przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Agatę Binkowską opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2021 r. oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021r.,
  2. odczytanie przez przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin województwa świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji Macieja Gawina,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2022r pomocy finansowej dla gminy Busko-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu „Wielka msza c-moll KV427” Wolfganga Amadeusza Mozarta w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku- Zdroju:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2022r pomocy finansowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na 57. Festiwal Europeada na Litwie:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji Kultury, Edukacji i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Pani Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnika województwa Pani Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego za 2021 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałek województwa Renaty Janik,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w odpowiedzi na „Apel Radnych Rady Miejskiej w Busku- Zdroju w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez samorząd Gminy Busko – Zdrój akcji spółki „Uzdrowisko Busku – Zdrój” S.A.”:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Andrzeja Swajdy,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 18. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2021 rok.
 19. Przyjęcie raportu z realizacji „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego” za 2021 rok.
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
 22. Informacja przewodniczącego i wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie XLIX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym. Osoby wyrażające chęć zapoznania się z ich przebiegiem mogą śledzić transmisję online dostępną na stronie internetowej województwa