Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Regionalny

Obradował Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pod przewodnictwem marszałka województwa świętokrzyskiego Renaty Janik i z udziałem wicemarszałka województwa Grzegorza Sochy oraz członka Zarządu Województwa Andrzeja Prusia. Członkowie Komitetu zapoznali się ze stanem wdrażania programu, podjęli również decyzje w sprawach kryteriów wyboru projektów w poszczególnych działaniach.

Informacje dotyczące stanu wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przedstawili dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka oraz p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Tomasz Janusz. W obradach wziął udział przedstawiciel Komisji Europejskiej, Wojciech Włodarczyk, który przedstawił zgromadzonym Informację o 9. Raporcie w sprawie spójności i rozporządzenie STEP. To publikowane co 3 lata opracowanie, które obrazuje postępy w osiąganiu przez  państwa członkowskie i regiony wchodzące w skład Unii Europejskiej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

W posiedzeniu wzięli udział także Przemysław Saltarski, naczelnik w Departamencie Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przemysław Herman, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podczas VI posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego podjęli uchwały w sprawie przyjęcia specyficznych kryteriów wyboru projektów dla wielu działań m.in.:

  • Działania 1.2 Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R – typ projektu: Wsparcie prac B+R (nabór konkurencyjny),
  • Działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, typ projektu: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu miast, z wyłączeniem miast wspieranych w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 oraz w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
  • Działania 2.6 Infrastruktura wodno-ściekowa, typy projektów: rozbudowa systemów wodociągowych oraz zwiększenie efektywności dostaw wody (w tym ograniczanie strat wody) i poprawa jej jakości (nabór konkurencyjny).
  • Działania 4.2 Rozwój transportu zbiorowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu, typ projektu: Zakup bezemisyjnego taboru kolejowego.
  • Działania 6.4 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – projekty grantowe realizowane przez LGD w ramach RLKS ze środków EFRR programu FEŚ 2021-2027.
  • Działania 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej – projekty niekonkurencyjne dla wskazanego w SzOP typu 1, 2, 3, 4, 5.
  • Działania 10.4 Kompetentne kadry instytucji rynku pracy w regionie – projekty konkurencyjne.

Decyzja Komisji Europejskiej z 7 grudnia 2022 roku uruchomiła zakontraktowane w programie fundusze europejskie w wysokości 1 mld 456 mln EUR, w tym na:

  •  projekty „twarde”, infrastrukturalne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 1 mld 51 mln EUR,
  •  projekty „miękkie”, społeczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+): prawie 405 mln EUR.

Środki unijne wdrażane w ramach programu regionalnego kierowane są głównie na innowację, rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, poprawią czystość wód i powietrza oraz służyć mają przedsięwzięciom społecznym i edukacyjnym. Program regionalny został podzielony na dwanaście priorytetów (sześć – EFRR, cztery – EFS+ oraz dwa związane z pomocą techniczną), które są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby regionu i jego mieszkańców.