Sala Obrad Sejmiku

Obradował Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

W Starachowicach, w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni dyskutowali m.in. o przygotowywanych przedsięwzięciach dedykowanych młodzieży, zaopiniowali także projekt rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r., który zostanie poddany dyskusji w trakcie sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Do udziału w obradach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zaproszeni zostali m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk, prezydent Starachowic Marek Materek, wiceprezydent Starachowic Elżbieta Gralec, a także radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice oraz Ochotniczych Hufców Pracy. W sesji uczestniczyła Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa.

Obrady rozpoczęło zaprzysiężeniem nowej młodzieżowej radnej Aleksandry Ochockiej przez Andrzeja Prusia przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Aleksandra Ochocka ma 18 lat, mieszka w Kunowie. Jest uczennicą Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Aktywnie działa w samorządzie szkolnym i wolontariacie oraz uczestniczy w życiu kulturalnym gminy Kunów. Interesują ją sprawy związane z ochroną środowiska. Do Młodzieżowego Sejmiku została rekomendowana przez Młodzieżową Radę Miejską w Kunowie.

Informację na temat działalności Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice przedstawiła Olga Cukierska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice oraz Kamil Stanos, opiekun rady. Dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska-Pela poinformowała uczestniczących w obradach o działaniach dedykowanych młodzieży, które zaplanowane zostały do realizacji przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz podległe samorządowi województwa jednostki. Są to m.in. akcje profilaktyczne i prozdrowotne, wydarzenia kulturalne, sportowe, edukacyjne, z zakresu wspierania przedsiębiorczości młodych.

Podczas sesji Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zawarł umowę o współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Starachowice przy honorowym udziale przewodniczącego Andrzeja Prusia i prezydenta Marka Materka.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przedstawił swoje stanowisko w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023r., nad którego tekstem debatować będą radni w najbliższy poniedziałek 28 listopada. Młodzieżowi radni zdecydowanie podkreślili konieczność zwrócenia większej uwagi na potrzeby młodzieży i jej aktywność, podejmowaną w organizacjach młodzieżowych. Przedstawili także szereg poprawek do projektu uchwały.

W obszarze zainteresowania i dyskusji radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa znalazły się również m.in. organizacja Konkursu wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej.

Po zakończeniu obrad młodzieżowi radni zwiedzili ekspozycję Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach.