Widok Na Obradujących Radnych Sejmiku

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek 27 lutego br. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Podczas LVII sesji radni Sejmiku przegłosowali uchwały dotyczące udzielenia wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego na pomoc dla oddziałów przedszkolnych, dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich oraz przekazanie wsparcia dla rodziny z gminy Wodzisław, poszkodowanej w wyniku pożaru.

Po rozpoczęciu obrad, radni Sejmiku Województwa uczcili minutą ciszy bohaterskich obrońców Ukrainy, poległych podczas działań wojennych w walce o odzyskanie niepodległości.

Radni przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 25 tysięcy zł dla gminy Wodzisław z przeznaczeniem na wsparcie finansowe rodziny z miejscowości Dębiany, poszkodowanej w wyniku pożaru.

Sejmik Województwa udzielił również wsparcia w postaci pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Pomoc w łącznej kwocie 20 tysięcy złotych trafi do 20 przeszkoli i oddziałów przedszkolnych, realizujących projekt „Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki”.

Radni zagłosowali za wprowadzeniem zmian do uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2022/2023.

Sejmik Województwa wyraził zgodę na zawarcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego porozumienia w sprawie przekazania prezydentowi miasta Starachowice zadań zarządcy odcinków drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie realizacji zadania dotyczącego poprawy infrastruktury rowerowej na terenie miasta Starachowice. Na odcinkach drogi wojewódzkiej samorząd Starachowic będzie prowadzić inwestycję, związaną z poprawą infrastruktury rowerowej w mieście.

Przegłosowano zmiany w tegorocznym budżecie województwa oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa na lata 2023-2040.

Sejmik wysłuchał sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie za 2022 rok. Zapoznał się również z informacją na temat realizacji przez kierowników podmiotów leczniczych zapisów ustawy z dn. 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, począwszy od 1 lipca 2022 r., w odniesieniu do grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w województwie świętokrzyskim.

Sejmik Województwa przyjął także apel do Komisji Europejskiej w sprawie podjęcia działań mających na celu stabilizację sytuację na polskim rynku zbóż w związku z masowym napływem do kraju zboża z Ukrainy.