Ogólny Widok Na Salę

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

W czwartek 26 października br. odbyła się LXV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni przegłosowali m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026”, aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”, uchwały o przyznaniu dotacji na powierzenie samorządom województw ościennych organizacji połączeń kolejowych i autobusowych z Sędziszowa i Sandomierza do granic województwa.

W obszarze zainteresowań radnych znalazła się m.in. uchwała w sprawie przyjęcia ,,Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026”, którą radni przyjęli. Zagłosowali także za przyjęciem zmian w zapisach uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2023 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sejmik przegłosował wskazanie radnego Waldemara Wrony do składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika ds. lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze jako przedstawiciela podmiotu tworzącego.

Radni Sejmiku dyskutowali nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”. Problemem w dyskusji było m.in. znalezienie alternatywnej lokalizacji dla parkingów, na które byłyby kierowane pojazdy ciężarowe, na których podczas kontroli znaleziono nielegalne odpady. Obecnie takie miejsca parkingowe znajdują się na terenie powiatów: kieleckiego i buskiego.

Sejmik Województwa wyraził zgodę na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nieruchomości położonych w Końskich oraz w gminie Zagnańsk. Pozwolił także na nabycie (w drodze nieodpłatnego przekazania) nieruchomości w gminie Małogoszcz.

Podczas sesji Sejmik przegłosował uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 10 umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w 2024 roku. Udzielił, na drodze przyjęcia uchwały, zgodę na powierzenie przez województwo świętokrzyskie województwu podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2024 r. W tej kwestii samorządy podejmą stosowne porozumienia. Przegłosowano także uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2023/ 2024.