Widok Na Prezydium Sejmiku

Województwo Świętokrzyskie z budżetem na 2024 rok

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach w poniedziałek 29 stycznia br. odbyła się LXX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni Sejmiku Województwa przegłosowali uchwałę określającą kształt budżetu województwa na 2024 r. oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040. W obszarze dyskusji znalazły się również zapisy w dokumentach, określających zasady dofinansowania połączeń kolejowych na linii komunikacyjnej Kraków-Sędziszów, oraz Kielce-Radom na odcinku od Skarżyska-Kamiennej do granicy województwa świętokrzyskiego.

Radni Sejmiku Województwa dyskutowali nad projektem budżetu województwa na 2024 r. W stosunku do projektu uchwały budżetowej, poddanej głosowaniu podczas grudniowej sesji Sejmiku Województwa, wprowadzono szereg zmian, nad którymi pochylili się radni podczas posiedzeń komisji. Były to:

  • Zmniejszenie o 7,25 mln zł wydatków na administrację publiczną (w tym: -1,5 mln zł na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, -5 mln zł na pomoc techniczną, -750 tys. zł rezygnacja z zakupu 4 samochodów elektrycznych);
  • Zmniejszenie o 1 mln zł wydatków na utrzymanie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu;
  • Zwiększenie o 1 mln 150 tys. zł dotacji podmiotowych dla instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa, z czego dla Filharmonii Świętokrzyskiej – 350 tys. zł, Wojewódzkiego Domu Kultury – 300 tys. zł, Europejskiego Centrum Bajki – 250 tys. zł, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – 250 tys. zł;
  • Zwiększenie o 15 mln 600 tys. zł wydatków związanych z przywróceniem niezrealizowanego w 2023 roku planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich;
  • Zwiększenie o 12 mln zł wydatków na dotacje celowe dla Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach na dokończenie inwestycji obejmującej przebudowę siedziby przy ul. Sienkiewicza;

Do projektu uchwały budżetowej wprowadzono nowe pozycje, m.in.:

  • „Program stypendialny Województwa Świętokrzyskiego dla studentów I roku publicznych wyższych uczelni technicznych z terenu województwa świętokrzyskiego”, na realizację którego w ciągu dwóch najbliższych lat zaplanowano ok. 1 mln 150 tys. zł;
  • „Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności” realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – zwieszenie wydatków w 2024 o kwotę 600 tys. zł (w 2025r. + 740 tys. zł, w 2026r. + 150 tys.);
  • Zwiększono o 200 tys. zł wydatki na realizację przez ŚCDN Programu Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży”;
  • Zwiększenie wydatków o 500 tys. zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń;
  • Projekt pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia seniorów” w ramach FES 2021-2027 – zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 4 mln 800 tys. zł, w roku 2025 o kwotę 4 mln 330 tys. zł, w 2026 r. o 4 mln 360 tys. zł, a w roku 2027 o 146 tys. zł.

Radni Sejmiku Województwa przegłosowali uchwałę określającą kształt budżetu województwa na 2024 r. oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040.

Jak podkreśla marszałek Andrzej Bętkowski – Budżet Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2040 to dokumenty planistyczne nastawione na realizację inwestycji o dużym znaczeniu, które będą stanowić koło zamachowe dla rozwoju naszego regionu. Prognozowane dochody stanowią 1 mld 322 mln zł natomiast wydatki to 1 mld 531 mln zł. Deficyt wyniesie 209 mln zł, a na jego pokrycie dysponujemy skumulowanymi środkami pochodzącymi głównie z nadwyżek z lat ubiegłych. Nie planujemy zaciągania w roku 2024 nowego długu. Saldo kredytu na koniec przyszłego roku wyniesie 15 mln zł i będzie jednym z najniższych wśród województw. W odniesieniu do uchwały na 2023 rok dochody będą wyższe o ponad 327 mln zł, a wydatki wyższe o 421 mln zł. Na poziom ten składają się zwiększone dochody pochodzące ze środków europejskich i współfinansowania krajowego w ramach projektów ze środków unijnych, subwencji ogólnej a także udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Wydatki majątkowe stanowić będą kwotę 857 mln zł, czyli 56 % wydatków ogółem. Przed nami ogromne wyzwanie, które wymagać będzie wysokiej mobilizacji i skuteczności. Liczymy także na dodatkowe dochody z KPO, które mogłyby stanowić dodatkowe źródło finansowania inwestycji – dodaje marszałek.

Radni Sejmiku przegłosowali projekty uchwał w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Skarżysko-Kamienna – granica województwa – Radom na odcinku od Skarżyska-Kamiennej do granicy województwa świętokrzyskiego i przyjęcia od Województwa Mazowieckiego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Radom – Skarżysko-Kamienna – gr. województwa – Kielce na odcinku od Radomia do granicy województwa mazowieckiego, oraz w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków-Sędziszów. Obie te uchwały dotyczą zwiększenia dostępności połączeń kolejowych dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, korzystających z siatki połączeń obsługiwanych przez spółki POLREGIO, Koleje Mazowieckie i Koleje Małopolski.

Podczas poniedziałkowej sesji Sejmik przegłosował również projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Samorząd Województwa w pracach komisji konkursowej reprezentować będą wicemarszałek Marek Bogusławski oraz radni Agnieszka Buras i Maciej Gawin. Sejmik Województwa przegłosował również uchwałę w w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zakazu GMO i NGT – nowych technik genomowych.