prezydium Sejmiku

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

W poniedziałek 24 czerwca br. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się IV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego bieżącej kadencji. Radni Sejmiku przyjęli Raport o stanie województwa w 2023 roku, zagłosowali za udzieleniem Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania. Podjęto także uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Raport o stanie województwa w 2023 roku, wotum zaufania dla Zarządu Województwa

Podczas sesji marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik przedstawiła informację o przygotowanym Raporcie o stanie województwa w 2023 roku. Raport został opracowany zgodnie z wytycznymi Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który w styczniu 2023 roku zmienił – w drodze uchwały – szczegółowe wymogi, dotyczące opracowania tego dokumentu. Zasadnicza zmiana polega na odejściu od analiz porównawczych opartych na danych ujętych w statystyce publicznej, której ograniczona dostępność uniemożliwiała odniesienie się do roku poprzedniego. Tegoroczny Raport zawiera opis uwarunkowań społeczno-gospodarczych działalności Zarządu Województwa, w którym przedstawione są najważniejsze zagadnienia kształtujące kontekst społeczno-gospodarczy w 2023 roku, syntetyczny opis realizacji strategii, programów, polityk dotyczący m in systemu regionalnych dokumentów strategicznych, realizacji strategii rozwoju województwa i zadań polityki regionalnej, realizacji programu regionalnego województwa świętokrzyskiego, opis działalności Zarządu Województwa w ramach realizacji polityk, programów, strategii i pozostałych dokumentów, informację na temat uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która zawiera krótkie podsumowanie dotyczące tematyki uchwał przyjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Zawarto również zestawienie przedsięwzięć, inicjatyw i projektów realizowanych w 2023 roku i będących w zakresie kompetencji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz wykaz uchwał przyjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w 2024 roku wraz z informację o stanie ich realizacji.

Sejmik Województwa po dyskusji przegłosował uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wotum zaufania. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 16 radnych, przeciwko – 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok

Podczas sesji Sejmik Województwa Świętokrzyskiego rozpatrzył i zatwierdził sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok.

Uchwalony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w wysokości 1.084.240.000 zł. Dochody wykonano w kwocie 1.022.140.000 zł., tj. 94,3%. Uchwalony przez Sejmik plan wydatków budżetowych, po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 1.138.100.000 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 963.710.000 zł, co stanowi 84,7% planu. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 58.434.907 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 53.866.078,09 zł. W 2023 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie korzystał z udzielonego przez Sejmik Województwa upoważnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł. Dług Województwa na koniec 2023 roku wynosił 20.000.000 zł i w całości dotyczył zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Relacja łącznej kwoty długu do zrealizowanych dochodów budżetu osiągnęła poziom 1,96%. Trzeba zaznaczyć, że we wrześniu 2023 r. Województwo dokonało wcześniejszej spłaty długu w kwocie 51.216.666 zł. Wykonanie budżetu było przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku. Komisja, której prace w tym przedmiocie mają charakter wiodący, wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 rok i wystąpiła do Sejmiku z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Radni województwa świętokrzyskiego przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Za absolutorium zagłosowało 16 radnych, 9 zagłosowało przeciwko, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął “Apel dotyczący refundacji leków onkologicznych oraz programów lekowych”.

Sejmik Województwa o Programie ochrony środowiska, składach rad społecznych podmiotów leczniczych i realizacji regionalnych programów

Sejmik Województwa podczas sesji przyjął „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa świętokrzyskiego”. Udzielił także pomocy finansowej dla gmin na realizację zadań własnych w zakresie ochrony powietrza.
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, mając na uwadze potrzeby gmin z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie realizacji działań wynikających z „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” zabezpieczył w tegorocznym budżecie województwa środki w wysokości 4 mln zł na dofinansowanie zadań własnych gmin związanych z poprawą jakości powietrza w zakresie ograniczenia emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego. W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęły 32 wnioski: 18 wniosków na dofinansowanie trwałej zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów nisko lub zeroemisyjnych w ramach programu gminnego, 14 wniosków na dofinansowanie prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych. Łączna kwota pomocy 5.624.249 zł. przekroczy więc zaplanowaną wysokość środków na ten cel, co będzie wymagać dokonania stosownych zmian w budżecie województwa.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przegłosował uchwały, w których wprowadzono zmiany do tekstów uchwał dotyczących przedstawicieli Sejmiku do rad społecznych, działających w podmiotach leczniczych. Ich dokonanie związane jest z rozpoczęciem VII kadencji samorządu województwa. Wyznaczono również przedstawicieli do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w ramach naboru do VI kadencji tego gremium. Zostali nimi wicemarszałek Marek Bogusławski i wicemarszałek Grzegorz Socha. Przyjęta została również „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Świętokrzyskiego za rok 2023”.

Radni Sejmiku wysłuchali “Informacji Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego w 2023 roku”, “Informacji na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 za rok 2023 r.” oraz “Raportu z realizacji „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego” za 2023 rok”.

Obradom Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przysłuchiwali się senator Krzysztof Słoń i poseł RP Anna Krupka.