Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Zdalnie – za pośrednictwem telekonferencji, ze względu na epidemię koronawirusa – obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. XXI sesja Sejmiku odbyła się w poniedziałek, 27 kwietnia. Radni przegłosowali uchwały zatwierdzające regulaminy przyznawania stypendiów uczniom szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących, ustalili także zasady przyznawania nagrody honorującej działalność muzealników. Zapoznali się z realizacją ubiegłorocznego Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i raportem z działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Radni wojewódzcy przegłosowali uchwałę w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie systemów informacyjnych Województwa”, związanego z asystą techniczną i serwisowaniem Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Firma, która do maja 2019 r. świadczyła takie usługi i wsparcie techniczne, przedstawiła ofertę niemożliwą do zaakceptowania ze względu na wysokość żądanego honorarium. Zadania związane z zachowaniem trwałości SIPWŚ i rozwojem systemu realizowane będą w ramach innego przedsięwzięcia, które jest wstrzymane ze względu na trudne do przewidzenia, ze względu na epidemię koronawirusa, dochody województwa.

Sejmik zajął się także zatwierdzeniem zmian w budżecie województwa na rok bieżący oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041. Łączny plan dochodów budżetu województwa w 2020 r. zmniejszy się o kwotę 27.336.903 zł. Zmniejszone zostaną również wydatki budżetowe w roku bieżącym o kwotę 23.440.538 zł.

Radni pozytywnie rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka. – Nagradzane byłyby nią osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej, wkładu w dokumentowanie historii regionu, tworzenia wystaw, publikacji, konserwacji zbiorów oraz za osiągnięcia naukowe. Nagroda byłaby przyznawana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w czterech kategoriach: wystawa, publikacja, edukacja muzealna i konserwacja zbiorów – wyjaśniał uczestniczącym w obradach zapisy regulaminu marszałek Andrzej Bętkowski. – Będzie to uhonorowanie ważnej, podtrzymującej tradycję, pracy świętokrzyskich muzealników – dodał marszałek.

Radni Sejmiku przyjęli regulaminy przyznawania stypendiów w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. “Świętokrzyski program stypendialny”, realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Stypendia otrzymują uzdolnieni uczniowie szkół zawodowych oraz liceów ogólnokształcących. W nowych regulaminach doprecyzowano warunki wypłaty wynagrodzenia nauczycielom, opiekunom stypendystów, za wykonanie Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

Sejmik przyjął sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok. Informację przedstawiła wicemarszałek Renata Janik. – Organizacjom pozarządowym na zadania publiczne, w trybie konkursowym i pozakonkursowym,  przekazaliśmy w ubiegłym roku ponad 4,2 mln zł. Prowadzona była też współpraca pozafinansowa, organizowaliśmy seminaria, konferencje, miało miejsce udzielanie informacji dotyczących aplikowania o środki finansowe na realizację zadań publicznych – mówiła wicemarszałek Renata Janik. W trakcie obrad przyjęto także “Raport z działań podejmowanych w 2019 r. w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020” i określono zadania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2020 r. ze środków PFRON. Blisko 8,3 mln zł przeznaczone zostanie na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej oraz wsparcie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Podczas obrad przyjęto uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Sejmiku, podjętej w lutym 2020 roku, w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie w 2020 roku.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przegłosował również kolejne zmiany w tekście  przygotowywanego, nowego Statutu Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć