Marszałek Oraz Przewodniczący Sejmiku Podczas Sesji W Dniu 29 Marca 2021

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Radni przyjęli Strategię Rozwoju Województwa

Pod przewodnictwem radnego Andrzeja Prusia, w trybie zdalnym – ze względu na sytuację epidemiczną – obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Podczas XXX sesji, która odbyła się 29 marca br., ślubowanie złożył nowy radny – Józef Bryk, który zastąpił zmarłego Grigora Szaginiana. Radni Sejmiku przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Przegłosowali także zmiany w tegorocznym budżecie regionu, przyjęli raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Sejmik określił również zadania samorządu województwa świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podczas XXX sesji oficjalnie ślubowanie złożył nowy radny sejmiku województwa – Józef Bryk, który w Sejmiku zastąpił zmarłego na początku lutego br. Grigora Szaginiana. Józef Bryk pracować będzie w 3 komisjach problemowych Sejmiku, zajmując się m.in. sprawami związanymi z polityką zdrowotną, społeczną i rolnictwem w regionie.

Radni przyjęli informację, dotyczącą organizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa świętokrzyskiego, którą przedstawiła dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach Agnieszka Piotrowska-Piątek. Będzie on trwać od kwietnia do końca czerwca br., być może okres prowadzenia badań zostanie przedłużony. Tym razem spis ludności realizowany będzie drogą internetową, przez interaktywny formularz, możliwe będą także wywiady telefoniczne oraz – prawdopodobnie – wywiady osobiste. Prowadzący badania będą pomagać wypełnić formularz m.in. osobom wykluczonym cyfrowo, osobom z niepełnosprawnościami, posługującym się językiem innym niż polski. W Świętokrzyskiem przeszkolonych zostało 500 rachmistrzów. Spis ma pozwolić na uzyskanie informacji związanych z charakterystyką ekonomiczną, demograficzną, kulturową, etniczną mieszkańców Polski. Dane przez nas przekazane będą zbierane, przechowywane i przetwarzane w sposób bezpieczny.

Radni podczas głosowania przyjęli jeden z najważniejszych dokumentów, określających kierunki rozwoju oraz przyszłość świętokrzyskiego pod względem gospodarczym, demograficznym czy ekologicznym – Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

– Praca nad dokumentem trwała ponad 2 lata, był on konsultowany z przedstawicielami całego regionu m.in. z ekspertami, samorządowcami, przedsiębiorcami, środowiskiem naukowym oraz mieszkańcami województwa, zgłoszono niemal 1000 uwag i korekt. Strategia stanowi punkt wyjścia do opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego na nową unijną perspektywę finansową, w którą wchodzimy od 2021 r, umożliwia wykorzystywanie unijnych środków finansowych dostępnych w różnych instrumentach – mówił marszałek Andrzej Bętkowski, podkreślając wagę i znaczenie dyskutowanego dokumentu.

Podjęcie uchwały poprzedziła dyskusja świętokrzyskich radnych. Za przyjęciem uchwały i proponowanej Strategii zagłosowało 18 radnych, 12 wstrzymało się od głosu.

Świętokrzyscy radni zagłosowali za przyjęciem zmian, wprowadzanych w tegorocznym budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej województwa. Podczas sesji przyjęto uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka. W myśl tej uchwały decyzję o przyznaniu nagrody, jej charakterze i wysokości podejmuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Pierwsza edycja przyznawania tej nagrody miała miejsce w 2020 roku i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Jednak po przeanalizowaniu propozycji ekspertów w dziedzinie muzealnictwa, sugestii przedstawicieli instytucji, członków Komisji oceniającej wnioski o przyznanie Nagrody oraz osób zainteresowanych jej uzyskaniem, zaistniała potrzeba skierowania do konsultacji społecznych nowego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, uwzględniającego szereg zmian wprowadzonych na bazie doświadczeń z pierwszej edycji.

Radni Sejmiku zapoznali się z informacją z realizacji zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON w 2020 roku, a także podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Raportu z działań podejmowanych w 2020 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020”. Określili również zadania, które mogą być finansowane w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pełny zapis przebiegu sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, realizowanych obecnie w formie zdalnej, dostępny jest na platformie esesja.

Galeria zdjęć