Obradował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Obradował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Podczas obrad Zarząd zdecydował m. in. o ogłoszeniu konkursów ofert na realizację zadań publicznych województwa świętokrzyskiego w 2020 roku z zakresu: kultury; nauki, edukacji, oświaty i wychowania fizycznego oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

350 tysięcy złotych na zadania z zakresu kultury

Celem konkursu na realizację zadań publicznych województwa świętokrzyskiego z zakresu kultury jest wzbogacenie życia kulturalnego regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promocja i upowszechnianie kultury i sztuki oraz jej dokumentowanie, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz tradycji regionalnej. W tym roku na konkurs przeznaczono ogółem 350 tysięcy zł.

Do 2 marca 2020 roku będzie można składać oferty na dofinansowanie następujących zadań publicznych:
WYDARZENIA – organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach i warsztatach artystycznych, konferencjach i seminariach, szkoleniach i kursach oraz innych przedsięwzięciach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju, upowszechniania i promocji kultury województwa świętokrzyskiego – 190 tys. zł,
WYDAWNICTWA – tworzenie i wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych wartościowych publikacji w formie książkowej i multimedialnej, katalogów, albumów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, w szczególności o tematyce artystycznej, społeczno-kulturalnej i historycznej województwa świętokrzyskiego – 60 tys. zł,
DZIEDZICTWO – realizacja inicjatyw służących upowszechnianiu tradycji, miejsc pamięci, postaw patriotycznych, rocznic i wydarzeń historycznych, dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sprzyjających budowaniu poczucia tożsamości kulturowej, w tym organizacja wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 odbywających się pod hasłem ,,Moja Droga” – 100 tys. zł.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w zakresie kultury związaną z realizacją zadań objętych konkursem. Oferty na konkurs można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, (godz. 7.30 – 15.30), w sekretariacie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, ul. Paderewskiego 34A, pok. 25 (godz. 7.30 – 15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Drugi z konkursów dotyczy wsparcia realizacji zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Wysokość środków przeznaczonych na te zadania to ogółem 95 tys. zł.

Dofinansowane zostaną zadania:
1.Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim, w tym zwłaszcza:
−podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej oraz obywatelskiej i patriotycznej,
−wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (np. materiałów pokonferencyjnych) książek, katalogów, albumów, druków ulotnych,
−nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających związek z ww. przedsięwzięciami edukacyjnymi.
2.Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i studentów, (służących wspomaganiu rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży). Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w konkursie są działające w dziedzinie oświaty:
−organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie −osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
−stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
−spółdzielnie socjalne,
−spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

Oferty na konkurs będzie można składać w terminie do 3 marca 2020 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3 (godz. 7.30 – 15.30), w sekretariacie Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34A, pokój nr 35 (w godz. 7.30 – 15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Trzeci konkurs to powierzenie lub wsparcie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Celem konkursu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Łączną kwotą 1 783 500 zł wsparte zostaną zadania, które będą wpływały na: poprawę warunków uprawiania sportu, osiągnięcia wyższych wyników sportowych przez zawodników, oferowania szerszego dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. I tak:
1.Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików /zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu i Turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Województwa Świętokrzyskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików – 177 000 zł,
2.Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o system sportu młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – (zadanie realizowane w formie powierzenia) – 545 000 zł.
3.Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – 175 000 zł.
4.Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz udział reprezentantów w imprezach ogólnopolskich – 230 000 zł.
5.Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 60 000 zł.
6.Organizacja i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego – 2 500 zł.
7.Organizacja wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich – 7 000 zł.
8.Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (dofinansowanie realizacji Programu Ministra Sportu „Umiem Pływać”) – 200 000 zł.
9.Organizacja Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych (zadanie realizowane w formie powierzenia) – 37 000 zł.
10.Dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów/osób starszych – 30 000 zł.
11.Dofinansowanie działalności sportu akademickiego – 20 000 zł.
12.Organizacja imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz udział w imprezach dużej rangi – 300 000 zł.

Oferty na konkurs będą przyjmowane do 2 marca 2020 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3 (godz. 7.30 – 15.30), w sekretariacie Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34A, pokój nr 35 (w godz. 7.30 – 15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.