Obradował Zespół do spraw zwalczania suszy na terenie województwa świętokrzyskiego

Obradował Zespół do spraw zwalczania suszy na terenie województwa świętokrzyskiego

Chcąc wesprzeć działania ukierunkowane na walkę z suszą w Urzędzie Marszałkowskim został powołany Zespół ds. zwalczania suszy na terenie województwa świętokrzyskiego. Jednym z elementów działań Zespołu jest aktualizacja syntezy potrzeb programu małej retencji dla województwa, w części dotyczącej możliwości finansowania zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. We wtorek, 9 czerwca, Zespół zainaugurował działalność na swoim pierwszym posiedzeniu.

14 maja br. Marszałek Województwa wydał zarządzenie o powołaniu Zespołu do spraw zwalczania suszy na terenie województwa świętokrzyskiego. W jego skład weszli: Marek Jońca – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sławomir Neugebauer – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Elżbieta Kwiecień-Ząbek – zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWŚ, Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ, Rafał Kosiński – dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego UMWŚ, Władysław Doroz – Geolog Wojewódzki, Artur Konarski – radny Sejmiku, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Piotr Żołądek – radny Sejmiku, członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

– Długotrwałe okresy suszy stały się codziennością wielu krajów na całym świecie, w tym Polski i jako władza samorządowa nie możemy przechodzić koło tego problemu obojętnie. Optymalna gospodarka zasobami wody jest dziś kluczowa dla zapewnienia nam stałego dostępu do wody. W przypadku retencjonowania wody konieczne jest nie tylko inwestowanie w zbiorniki obsługujące regiony, ale także mniejsze przedsięwzięcia, np. w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski otwierając wtorkowe posiedzenie Zespołu. – Nie bez znaczenia jest także zwykłe – indywidualne, ale i przemysłowe – oszczędzanie wody, które jest wciąż realnym działaniem profilaktycznym w aspekcie dbania o dostępne zasoby wody. W ostatnich latach zmieniły się regulacje prawne; do niedawna gospodarką wodną na terenie województwa zajmował się Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, zaś od 1 stycznia 2018 roku podmiotem odpowiedzialnym za ten obszar jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, dlatego jestem przekonany, że udział przedstawicieli „Wód Polskich” w kolejnych posiedzeniach naszego Zespołu będzie pożądany i bardzo cenny – dodał Andrzej Bętkowski.

Podczas posiedzenia członkowie Zespołu zapoznali się z prezentacją dotyczącą problemu okresowych suszy dotykających region przedstawioną przez Sławomira Neugebauera, dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, a także dyskutowali nad potrzebą wprowadzenia aktualizacji w przygotowanym w 2006 roku przez Samorząd Województwa „Programie małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”.

– Bieżący rok jest nieco łaskawszy, bo tzw. glebowej suszy rolniczej nie odczuwamy w dużym stopniu, tym niemniej zasoby wodne w Polsce i w naszym województwie dramatycznie się zmniejszają – mówił podczas spotkania przewodniczący Zespołu Marek Jońca, członek Zarządu Województwa. – Dlatego tak ważne jest, że ten problem został w 2006 roku dostrzeżony, co poskutkowało opracowaniem „Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”. W dużej mierze wymaga on aktualizacji ponieważ regionalne uwarunkowania w ciągu ostatnich czternastu lat znacząco się zmieniły – dodał.

Szacuje się, że jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań w kierunku skutecznego gromadzenia wody, za 50 lat może nam jej w Polsce zabraknąć. To wymaga dużych nakładów, dlatego rząd wprowadził pomoc finansową na budowę zbiorników „małej retencji” zarówno w gospodarstwach indywidualnych, jak i dla samorządów gmin, w których występują okresowe lub stałe cieki wodne. Niektóre z rządowych programów już są realizowane, realizacja innych ruszy w najbliższym czasie.

Jak poinformował Marek Jońca, do rządowego “Programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku” zostały m.in. wpisane dwa ważne dla naszego województwa działania; już w najbliższych latach mieszkańcy gmin Łopuszno, Strawczyn i Piekoszów będą mogli korzystać z 72-hektarowego zbiornika retencyjnego „Wierna Rzeka”, który tam powstanie. Natomiast w południowej części Skarżyska, w dolinie rzeki Kamiennej planowana jest budowa zbiornika „Bzin”. Zbiornik ma mieć 100 ha powierzchni, czyli będzie aż trzy razy większy od zalewu w pobliskim Rejowie. Co ważne, obie inwestycje będą realizowane ze środków budżetu państwa. Zbiorniki pozwolą na dużą oszczędność wód podziemnych.

 

Galeria zdjęć