Obrady Kapituły

Obradowała kapituła nagrody „Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Nagroda „Świętokrzyski Anioł Dobroci” ustanowiona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stanowi wyraz szacunku i uznania za trud pracy i zaangażowanie pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej. Dziś, pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego Kapituła Oceniająca Wnioski, spośród wszystkich 27 zgłoszeń wybrała laureatów.  Poznamy ich na uroczystej gali 20 listopada. W obradach kapituły brali udział m.in.: wicemarszałek Renata Janik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus. 

Nagroda ma na celu uhonorować, wyróżnić oraz wypromować instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, a także osoby fizyczne szczególnie silnie zaangażowane w działalność pomocową na rzecz rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej. Więcej na temat nagrody 

Nagroda ustanowiona jest w kategoriach:

  • indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
  • zespołowej – jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.

Zgodnie z zapisami Regulaminu, nagrody przyznaje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na wniosek Kapituły Konkursu.

W skład Kapituły wchodzą:

  1. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego jako Przewodniczący Kapituły,
  2. Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego jako Zastępca Przewodniczącego Kapituły,
  3. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
  4. Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
  5.  Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

Do zadań Kapituły należy m.in.: ocena zgłoszonych wniosków, oraz wybór najlepszych kandydatur. Laureatów poznamy na uroczystej gali, która odbędzie się 20 listopada 2023 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej.