Obradowała Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa

Obradowała Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa

Radni Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043 oraz zmian w budżecie województwa na 2019 rok. Wyrazili także zgodę na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność województwa świętokrzyskiego, położonych w gminach: Sandomierz, Samborzec, Koprzywnica, Łubnice i Pacanów. W obradach, którym przewodniczyła Magdalena Zieleń, uczestniczyli wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wyrazili zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Buskiemu. Meble z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach zostaną nieodpłatnie przekazane do I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika w Busku-Zdroju. – Meble dotąd stanowiące inwentarz buskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach trafiły do niej po likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu. Starosta buski zwrócił się do biblioteki o nieodpłatne przekazanie mebli, które zostaną wykorzystane do umeblowania sal przygotowanych obecnie dla uczniów klas pierwszych liceów – mówił Leszek Wnętrzak, p.o. dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Radni dyskutowali również nad projektem uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-20143 oraz zmian w budżecie województwa na 2019 rok. Rozmowy dotyczyły spraw finansowych związanych głownie z infrastrukturą drogową województwa świętokrzyskiego oraz rozbudową i remontem Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach. Poruszono także kwestie zwiększenia wydatków bieżących na dotację celową dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali także projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 77,4254 ha, stanowiących własność województwa świętokrzyskiego, położonych w gminach: Sandomierz, Koprzywnica i Samborzec, a także nieruchomości o łącznej powierzchni 16,5389 ha, położonych w gminach Łubnice i Pacanów. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała również projekt uchwały zezwalający na nabycie na rzecz województwa świętokrzyskiego nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kije, w obrębie Umianowic. – Na gruntach tych Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach będzie realizował rozpoczęty na początku bieżącego roku projekt renaturyzacji śródlądowej delty rzeki Nidy, współfinansowany z unijnego Programu LIFE, który ma przywrócić stan z początku lat 70-tych: dawne starorzecza, które zanikły. Na tym terenie będziemy chronić siedliska, faunę i florę – podkreśliła Krystyna Wójcik-Daniluk, zastępca dyrektora Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Radni komisji pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/554/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność województwa świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza.

Galeria zdjęć