W Muzeum Narodowym obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

W Muzeum Narodowym obradowała Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Podsumowanie działalności Muzeum Narodowego w Kielcach, było głównym tematem obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa. W posiedzeniu, które odbyło się 16 maja w siedzibie placówki – Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich, udział wziął Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Obrady rozpoczęły się od sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2018r, które przedstawiła Karolina Jarosz p.o. dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Program współpracy województwa świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi sporządzany jest na okres jednego roku. Sprawozdanie z jego realizacji corocznie przedstawiane jest do 31 maja.
– Ubiegłoroczna współpraca z organizacjami pozarządowymi przebiegała zgodnie z założeniami Programu. Do organizacji trafiło blisko 4 mln zł, były to najwyższe środki przekazane w ciągu ostatnich trzech lat. Podpisano też najwięcej umów, było ich 459 na 776 ofert, co oznacza, że nieco ponad 50 procent organizacji, które aplikują otrzymuje środki. Organizacje te swoim wsparciem objęły 326 tys. osób – mówiła Karolina Jarosz. – We współpracy z organizacjami ważna jest również współpraca pozafinansowa, ponieważ podnosi ich skuteczność, buduje potencjał kadrowy i techniczny. Dobrym przykładem tego typu współpracy jest m.in. organizacja kongresu stowarzyszeń czy realizacja projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna – podkreślała.

Radni Sejmiku, którzy obradowali pod przewodnictwem Agnieszki Buras, wysłuchali i przyjęli informację.

Głównym tematem obrad Komisji była sytuacja Muzeum Narodowego w Kielcach. Placówka przechodzi zaawansowane prace konserwatorskie i jest zamknięta dla odwiedzających. – Obecnie jesteśmy na etapie realizacji ważnego projektu pn. „Muzeum w Pałacu – Pałac w Muzeum”, to szereg różnych działań związanych z konserwacją, modernizacją, ale też pracą budowlaną. W wyniku tych prac Pałac będzie wyposażony w najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych – zaznaczył dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach Robert Kotowski.

Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach dr hab. Rober Kotowski przedstawił instytucję, w skrócie omawiając jej ponad stuletnią historię i wieloaspektowe działania. Muzeum jest instytucją współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Świętokrzyskie. W jego strukturach znajduje się pięć oddziałów: Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, obiekt będący perłą baroku, jedną z najlepiej zachowanych budowli tego typu w Polsce; dwa oddziały literackie: Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego; Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, której dzieje sięgają IX wieku i związane są z państwem Wiślan. Odrębny charakter ma powstałe w 2012 roku Muzeum Dialogu Kultur. To miejsce nowoczesne i interaktywne, muzeum idei, w którym treści przekazywane są w sposób narracyjny. Muzeum pozytywnych relacji, w którym, zarówno dialog kultur, jak i kultura dialogu są niezwykle ważne.
Łączna powierzchnia działek, na których znajduje się muzeum wynosi 29 355 m2, powierzchnia użytkowa budynków – 11 096 m2, sale wystawowe zajmują 4 304 m2, magazyny zbiorów – 1008 m2. W instytucji zatrudnione są obecnie 163 osoby, z czego 45 osób na stanowiskach merytorycznych (kustoszy dyplomowanych, kustoszy, adiunktów, asystentów), 42 osoby to pracownicy szeroko pojmowanej administracji. Do niej zaliczają się również bardzo ważne dla funkcjonowania instytucji działy: Głównego Inwentaryzatora, Promocji czy Edukacji. Wśród 76 pracowników pomocniczych, 42 osoby to wartownicy, których ilość wyznacza m.in. Plan Ochrony.

Muzeum w ostatnim czasie przygotowało kilka nowych wystaw stałych, w tym bardzo ciekawą wystawę sztuki ludowej Od sacrum do profanum, na której zaprezentowano ponad 400 eksponatów, dorobek blisko 60 artystów z regionu świętokrzyskiego. Rokrocznie przygotowuje kilkanaście wystaw czasowych, prezentowanych w kraju i za granicą.
Dyrektor Kotowski podkreślił, że muzea to instytucje kierujące się misją, które zgodnie z ustawą o muzeach mają przede wszystkim gromadzić i chronić dzieła sztuki oraz udostępniać je jak najszerszej publiczności, co Muzeum Narodowe w Kielcach czyni z dużym powodzeniem. W ciągu ostatniego dziesięciolecia znacząco wzrosła ilość zgromadzonych zabytków, niemal podwoiła się liczba zwiedzających coraz częściej i chętniej korzystających z oferty edukacyjnej muzeum, lekcji, warsztatów, ale i wykładów dedykowanych różnym grupom odbiorców, dzieciom, młodzieży, dorosłym, seniorom, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Muzeum jest otwarte na potrzeby odbiorców, uczestniczy w programach, które pomagają upowszechniać kulturę poprzez likwidację barier ekonomicznych np. Kultura Dostępna młodzież, studenci mogą zwiedzać ekspozycję, płacąc za bilet jedynie 1 zł.

Muzeum z powodzeniem aplikuje o dofinansowanie ważnych przedsięwzięć w ramach programów finansowanych ze środków unijnych np. Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko oraz Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie realizuje dwa projekty: w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach oraz w Muzeum Archeologicznym w Wiślicy, których łączna wartość opiewa na 40 000 000 zł. Podczas obrad członkowie Komisji mieli możliwość obserwowania wykonywanych w ramach projektu prac konserwatorów przy wyjątkowo cennych stropach ramowych w Pokojach Senatorskich i fryzie portretowym w reprezentacyjnej Izbie Stołowej Górnej.
Kolekcja muzeum rokrocznie wzbogaca się o nowe obiekty dzięki projektom realizowanym w ramach Programu Kolekcje muzealne. W roku bieżącym muzeum pozyska unikatowy obraz Henryka Sienkiewicza Wenecja oraz kolejne w kolekcji płótno Józefa Szermentowskiego Pejzaż z rzeką. W ramach tego programu muzeum nabyło m.in. kolekcje 22 obrazów Piotra Stachiewicza ilustrujących Quo vadis, która na początku wieku XX została wywieziona do Stanów Zjednoczonych i od tej pory uchodziła za zaginioną. Dyrektor Kotowski podziękował radnym, których decyzje zabezpieczają fundusze na wkład własny w ww. projektach.

Radni byli zainteresowani także sytuacją finansową pracowników i dystrybucją pieniędzy przyznanych na podwyżki przez Sejmik. Dyrektor podkreślił, że regulacja płac jest bardzo potrzebna, gdyż nie było jej od lat.
Przewodnicząca Komisji Agnieszka Buras pytała o problemy, z którymi obecnie Muzeum się boryka. Wśród potrzeb, dyrektor Robert Kotowski wskazał konieczność zwiększenia niewystarczających powierzchni magazynowych i stworzenie nowej pracowni konserwatorskiej. Istotne jest pozyskanie środków na remont zakupionego pod koniec 2017 roku budynku przy ulicy Jana Pawła – Willi Dyrektora Gimnazjum, w której docelowo powstanie wystawa poświęcona Stefanowi Żeromskiemu. Ważne dla Muzeum jest także pozyskanie budynku, w którym mogłoby zaprezentować bogate zbiory sztuki współczesnej.

Galeria zdjęć

Lokalizacja