Trwają Obrady

Obradowała Komisja Konkursowa oceniająca oferty organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji

Pracę rozpoczęła Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 6645/23 z dnia 22 lutego 2023 r. w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert, złożonych w ramach Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 r. W obradach Komisji wzięli udział: Piotr Kisiel, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, pełniący funkcję przewodniczącego Komisji, Renata Bilska, zastępca dyrektora w ww. Departamencie, Renata Świercz i Monika Cieśla, pracownice Departamentu, jako członkinie Komisji.

Oferenci zgłosili do konkursu oferty dotyczące realizacji niżej wymienionych zadań:

Zadanie nr 1 – Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim, w tym zwłaszcza:

  • podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej oraz obywatelskiej i patriotycznej,
  • wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (np. materiałów pokonferencyjnych) książek, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających związek z ww. przedsięwzięciami edukacyjnymi.

Zadanie nr 2 – Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i studentów (służących wspomaganiu rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży).

Na wsparcie realizacji ww. zadań Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zarezerwował środki finansowe w wysokości 115.000 zł.

Galeria zdjęć