Przewodniczący Andrzej Swajda Siedzi Na Tle Granatowej Tścianki Z Logiem

Obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

154 km sieci wodociągowych, 184 km sieci kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, prawie 3 tys. sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, 533 nowych przedsiębiorstw i 1000 etatów – tak realizował Samorząd Województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z pełną informacją zapoznali się dzisiaj radni podczas komisji, w której udział wzięli Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Marek Jońca, członek Zarządu.

47. posiedzenie komisji poprowadzili dwaj przewodniczący: Andrzej Swajda i Artur Konarski.
Na wstępie obrad przewodniczący Artur Konarski wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie obrad o apel do Komisji Europejskiej w sprawie podjęcia działań mających na celu stabilizację sytuacji na polskim rynku zbóż w związku z masowym napływem do kraju zboża z Ukrainy.
Radni zapoznali się również z Informacją o stanie zaangażowania środków finansowych i realizacji zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w części realizowanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Raport przedstawili dyrektor Krzysztof Domagała i jego zastępca Łukasz Skórski ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
Na realizację zadań wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Województwo Świętokrzyskie otrzymało środki finansowe w łącznej kwocie ponad 147 mln euro, tj. około 693 mln zł. Od początku wdrażania programu zawartych zostało 1 885 umów o przyznanie pomocy na kwotę dofinansowania ponad 542,6 mln zł.

W ramach działania LEADER, do końca 2022 r. zawartych zostało 1497 umów na kwotę dofinansowania ponad 206 mln zł, w realizacji pozostaje 307 umów na kwotę ponad 60 mln zł. Beneficjentami działań LEADER są w głównej mierze przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Poza tym, ze wsparcia oferowanego za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania korzystają organizacje pozarządowe z obszarów wiejskich (stowarzyszenia, OSP), parafie i gminy.
Na konta beneficjentów wpłynęły dotychczas środki finansowe w wysokości 189,9 mln zł. W ramach LEADER-a realizowane są także projekty grantowe, z których skorzystało dotychczas 976 grantobiorców, a łączna kwota udzielonego dofinansowania przekroczyła 15 mln zł.
W ramach działania LEADER pomoc jest przyznawana także Lokalnym Grupom Działania.

Efekty w ramach działania LEADER:

 • nowe przedsiębiorstwa w ilości 533;
 • nowe miejsca pracy w ilości ponad 1000 etatów;
 • nowe obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ilości 509;
 • wybudowano 114 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych;
 • 29 zabytków poddano pracom konserwatorskim lub restauratorskim;
 • zorganizowano 233 szkolenia, w wyniku których przeszkolono ponad 5885 osób.

Działania dotyczące infrastruktury wiejskiej

Środki na działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach PROW wynoszą ponad 75,4 mln euro (ponad 353 mln zł), z czego:

 • na operacje typu „ gospodarka wodno-ściekowa”, ,,budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, ,,kształtowanie przestrzeni publicznej” – ponad 227 mln zł,
 • na „inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” – ponad 34,5 mln zł,
 • na „targowiska i obiekty przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” – ponad 5,5 mln zł.

Gospodarka wodno-ściekowa w ramach środków PROW

Dodatkowo Województwo Świętokrzyskie otrzymało dodatkowe środki w wysokości 18 478 913 euro, co daje kwotę ok. 86,5 mln zł. Środki te są przeznaczone na sfinansowanie operacji typu gospodarka wodno-ściekowa. Samorząd Województwa zawarł 108 umów na kwotę pomocy 109,4 mln zł. Wybudowano dotychczas 154 km sieci wodociągowych, 184 km sieci kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, 2722 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, 5 ujęć wody i 2 stacje uzdatniania wody oraz 5 oczyszczalni ścieków. Przebudową objęto natomiast 3 stacje uzdatniania wody i 1 ujęcie wody oraz 3 oczyszczalnie ścieków.

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Efektami rzeczowymi zrealizowanych inwestycji jest m.in.:

 • wybudowanie 4 obiektów,
 • przebudowa 18-tu, w tym wyposażenie dla 15 z nich,
 • dodatkowo odnotowano wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury społeczno-kulturalnej.

Efektem rzeczowym dotychczas zrealizowanych inwestycji są: przebudowane nawierzchnie dróg lokalnych o łącznej długości ponad 330,8 km oraz zupełnie nowe odcinki dróg gminnych na długości 2,26 km.

Komisja głosowała pozytywnie nad wnioskiem o przygotowanie stanowiska dotyczącego propozycji rozwiązania problemu utylizacji porzuconych odpadów. Wniosek był pokłosiem dyskusji o nielegalnym wysypisku śmieci w Pińczowie, którego utylizację wyceniono na kwotę około 15 mln zł. Zbigniew Kierkowski, starosta powiatu pińczowskiego zwrócił się do Samorządu Województwa o pomoc w rozwiązaniu problemu. Wg niego na działce znajduje się 840 ton niebezpiecznych odpadów, zalegających w mauzerach – lakierów i utwardzaczy do farb.

W obradach komisji udział wzięli: Anna Picheta- Oleś, dyrektor Departamentu Przyrody i Klimatu, Wioletta Czarnecka, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz Beata Kita, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

Galeria zdjęć