Uczestnicy posiedzenia komisji Samorządu Terytorianego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego

Ustalenie składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego i pomoc gminom w zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych – m. in. takie projekty uchwał sejmiku Województwa Świętokrzyskiego były przedmiotem posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego. Odbyło się ono w trybie zdalnym, za pośrednictwem telekonferencji. Obradom przewodniczył Maciej Gawin, a uczestniczył w nich członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek przedstawił radnym informację dotyczącą trwających konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Poinformował, że najwięcej zgłaszanych w trakcie konsultacji uwag dotyczy inwestycji drogowych. Strategia będzie wskazywać w tym zakresie kluczowe dla całego regionu projekty na drogach krajowych i wojewódzkich. Wiele wpływa również uwag związanych z wyznaczaniem tzw. obszarów strategicznej interwencji, których w projekcie nowej strategii wprowadzono więcej niż w obecnie obowiązującej.

Komisja przyjęła projekty uchwał m. in. w sprawie pomocy finansowej dla gmin na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dla gminy Pińczów zwiększono pomoc o 70 tys. zł (wcześniej uchwałą Sejmiku Województwa przeznaczono już na ten cel 20 tys. zł), dla gminy Chmielnik – 20 tys. zł. Samochody będą kupowane w ramach tzw. montażu finansowego; reszta środków będzie pochodzić m. in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i z budżetów gmin.

Pozytywną opinię zyskał również projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Bircza z województwa podkarpackiego, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej spowodowanej ulewnymi deszczami w czerwcu br. Z taką prośbą o pomoc do marszałka województwa świętokrzyskiego zwrócił się wójt gminy, jednocześnie z apelem w tej sprawie do wszystkich samorządów w Polsce wystąpił m. in. Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej i Sejmik Województwa Podkarpackiego. Środki są potrzebne na odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Województwo świętokrzyskie wesprze poszkodowaną gminę kwotą 200 tys. zł.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. – Jak co roku chcemy uhonorować tych, którzy w naszym odczuciu i w odczuciu mieszkańców województwa najbardziej zasługują na wyróżnienie Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego – mówił przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. Wyjaśnił, że konieczność zmiany składu osobowego Komisji wiąże się m. in. ze zmianami jakie zaszły we władzach kieleckich uczelni. Komisja składa się z 17 osób, wśród których, oprócz nowych rektorów kieleckich uczelni, znaleźli się m. in. reprezentanci samorządów, organizacji pozarządowych czy radni Sejmiku Województwa.

Informację dotyczącą Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego, którą od marca ub. roku zarządza samorząd województwa, przedstawił dyrektor Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Robert Janus. Z początkiem sierpnia br., na mocy wyroku sądowego, województwo przestało pełnić funkcję zarządcy przymusowego Sieci i występuje jako jej właściciel. Obecnie, w ramach porządkowania kwestii formalnych w zakresie współpracy z podmiotami korzystającymi z sieci, trwa proces zawierania z nimi przez województwo nowych umów, na analogicznych warunkach jak umowy dotychczasowe, tak by nie było przerw w świadczeniu usług.

Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przedstawił Komisji Samorządu sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za I półrocze 2020r. Budżet jednostki na koniec czerwca to 311 mln zł, a jego wykonanie wyniosło ok. 30%. Najwięcej środków jest przeznaczonych na inwestycje. Obecnie realizowane są projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Oddana została już obwodnica Jędrzejowa, niebawem będzie ukończona obwodnica Pińczowa, obwodnica Włoszczowy, dobiega również końca budowa mostu w Nowym Korczynie czy przebudowa drogi wojewódzkiej 728 Łopuszno – Radoszyce. Trwa realizacja obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, a jeszcze w tym roku powstanie dokumentacja na budowę obwodnicy Nowego Korczyna.

Galeria zdjęć