Maciej Gawin Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego, Jacek Sułek Dyrektor Departamentu Inwestycji I Rozwoju, Tomasz Janusz Zastępca Przewodniczącego Departamentu Inwestycji I Rozwoju

Obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego

23 czerwca b.r. odbywało się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2020 r oraz „Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku”, jak również przedstawienie informacji z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 za rok 2020 to główne punkty programu zdalnych obrad Komisji Samorządu Terytorialnego. Obradom przewodniczył radny Maciej Gawin. W posiedzeniu uczestniczyli Marek Bogusławski wicemarszałek województwa oraz Marek Jońca Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa świętokrzyskiego za 2020 rok

Radni na wstępie pozytywnie zaopiniowali “Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa świętokrzyskiego za 2020 rok” oraz “Sprawozdanie finansowe województwa świętokrzyskiego za 2020 rok”. Członkowie Komisji wydając opinię na temat “Sprawozdania finansowego województwa świętokrzyskiego za 2020 rok” potwierdzili przedstawiony w nim rzetelny i transparentny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego za 2020 rok, a także zgodność formy i treści sprawozdania z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa oraz postanowieniami statutu. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Raport o Stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku

Radni przyjęli również “Raport o Stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 r.”, czyli syntezę działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku w zakresie realizacji polityk, programów, strategii i pozostałych dokumentów, mających na celu wdrażanie zapisów Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, w podziale na obszary tematyczne oraz zestawienie przedsięwzięć, inicjatyw i projektów realizowanych w 2020 roku i będących w zakresie kompetencji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, jak również wykaz uchwał przyjętych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku.

Regionalny Program Operacyjny

W przebiegu obrad radni przyjęli informację z realizacji „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 za rok 2020”, stanowiący odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, uwzględniający pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Celem RPOWŚ 2014-2020 jest zdynamizowanie rozwoju gospodarki województwa, w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne i wzrost poziomu kapitału społecznego. Rok 2020 był najtrudniejszym ze wszystkich lat wdrażania Programu, w związku z kryzysem gospodarczym wywołanym wybuchem pandemii. Walka z negatywnymi skutkami pandemii oraz ich łagodzenie zdeterminowała szereg działań Instytucji Zarządzającej, w obszarach szczególnie dotkniętych jej skutkami zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia, rynku pracy, sektora MŚP czy ekonomii społecznej.

Dofinansowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Radni aprobowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin w celu podniesienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dofinansowanie, w wysokości 60 tys. zł, otrzymały 3 gminy: Nagłowice, Pińczów i Słupia (w równej wysokości dla każdej z nich – po 20 tysięcy zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu i montażu bramy garażowej w strażnicy OSP Jaronowice (gmina Nagłowice), dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w strażnicy OSP Chruścice (gmina Pińczów) oraz dofinansowanie do zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sprowa (gmina Słupia). Udzielona pomoc wpłynie na poprawę gotowości i mobilności bojowej jednostek OSP, przyczyni się do skuteczności działania Ochotniczej Straży Pożarnej oraz funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego Województwa Świętokrzyskiego.

Koncepcja otwarcia komunikacyjnego w Obicach

Członkowie Komisji wzięli również udział w dyskusji na temat koncepcji otwarcia komunikacyjnego terenów w Obicach. Utworzenie strefy inwestycyjnej w Obicach to przedsięwzięcie uwzględnione w „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+” jako projekt strategiczny, który ma ogromne znaczenie dla rozwoju regionu, szczególnie w kontekście wzmocnienia jego potencjału do przyciągania zewnętrznych inwestycji o dużej skali. Za kluczową kwestię uznano otwarcie komunikacyjne tego obszaru. Utworzenie strefy inwestycyjnej w Obicach stanowi zagadnienie o dużym znaczeniu dla całego województwa. Takiemu otwarciu służyć może jedynie budowa odcinka drogi wojewódzkiej na tym terenie.

Utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym

Członkowie Komisji przyjęli również sprawozdanie od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z akcji utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021.

Ostatnim punktem obrad było przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.