Laptop Monitor Podczas Obrad Komisji Skarg, Wniosków I Petycji

Obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

W poniedziałek 18 stycznia obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady zostały przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.). Obradom przewodniczył radny Paweł Krakowiak.

Radni zajęli się petycją dotyczącą zmiany uchwały Nr XLI/729/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wyznaczania Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu poprzez wyłączenie z terenu Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu działek wskazanych w treści petycji. Tematem dyskusji była także petycja w sprawie wprowadzenia zakazu używania dmuchaw w pracach porządkowych Radni zajęli się też rozpatrzeniem zgłoszonej skargi na działalność Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.