Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Radni Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas posiedzenia, które odbyło się w czwartek, 19 maja 2016 roku, zapoznali się m. in. ze sprawozdaniami z ubiegłorocznej działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, z realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej, a także z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej województwa. Obradom przewodniczył Grzegorz Gałuszka, a w posiedzeniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

Radni przyjęli Sprawozdanie z działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w 2015 roku, przedstawione przez jej prezesa Jacka Kowalczyka. ROT zakończyła realizację trwającego od 2010 roku projektu pn. „Turystyczna promocja regionu świętokrzyskiego poprzez produkcje audiowizualne, PR, reklamę oraz inne nowoczesne instrumenty i narzędzia”. Projekt był dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W ubiegłym roku w ramach projektu zrealizowano m. in.: VI edycję Sabatu Czarownic, widowiska telewizyjnego, którego średnia oglądalność wynosiła 1,7 mln widzów, zakup filmów reklamowych i prezentacji audiowizualnych na potrzeby promocji (w tym do Czarującej kapsuły), przygotowanie i druk wydawnictw promujących atrakcje regionu. ROT współorganizowała również Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach, na które przybyło 160 wystawców i 20 tys. zwiedzających. Ponadto organizacja uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych, m. in.: ITB Berlin, EXPO Mediolan, Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi, Targi Turystyki Weekendowej Atrakcje Regionów w Chorzowie, Międzynarodowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Turystyczne Warsaw w Warszawie. Zorganizowano również wizytę studyjną dziennikarzy i touroperatorów z Węgier, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. Regionalne Centrum Informacji Turystycznej zajmowało się obsługą m. in. cyfrowego systemu informacji turystycznej, oraz innymi działaniami w zakresie informacji turystycznej.

Komisja Strategii przyjęła również sprawozdanie z realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (komponent inwestycyjny i promocyjny) w 2015 roku. To największe jak dotąd realizowane w Polsce ponadregionalne przedsięwzięcie, dotyczące turystycznego szlaku rowerowego, składające się z pięciu odrębnych projektów regionalnych, których beneficjentami są samorządy pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Projekt był dofinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Województwo świętokrzyskie koordynowało promocyjny komponent tego projektu. W 2015 roku zrealizowano wiele działań z zakresu rozwoju szlaku jako produktu turystycznego. Przeprowadzono m. in. konsultacje i opiniowanie projektów organizacji ruchu dla oznakowania tras, przygotowanych oddzielnie przez każdego z pięciu beneficjentów, przygotowano autorskie standardy certyfikacji szlaków, ścieżek rowerowych oraz obiektów pod kątem przyznania tytułu Miejsce Przyjazne Rowerzyście, organizowano spotkania konsultacyjne i informacyjno-promocyjne, promowano szlak podczas targów turystycznych, m. in. w Utrechcie, Brukseli, Berlinie, Kaliningradzie i Mediolanie, przygotowywano i wykonywano materiały promocyjne, w tym gadżety, wydawnictwa, mapki i przewodniki (łącznie prawie 2,5 mln egzemplarzy wydawnictw). Ważnym wydarzeniem była telewizyjna kampania reklamowa dla marki Green Velo w TVN i w Telewizji Polskiej. Kampania ta trafiła do 31 mln telewidzów. Szlak promowano również w prasie i mediach społecznościowych i w internecie. 1 września oddano internetowy portal Green Velo www.greenvelo.pl, największy rowerowy przewodnik po Polsce Wschodniej. Odbyło się również wiele wydarzeń promocyjnych, jak maratony rowerowe, zawody kolarskie, imprezy rowerowo-rekreacyjne itp.

– Jest moda na rowery. Polska jest obecnie jednym z największych producentów rowerów. Potencjał jest nieprawdopodobny, bo turystyka rowerowa, obok turystyki wellness i spa oraz turystyki kulinarnej, jest bardzo dynamicznie rozwijającą się gałęzią turystyki – podkreślił Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

– Projekt był bardzo trudny i to, że udało się go zrealizować, jest warte podkreślenia. Jest rozliczony, przyjęty przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – mówił Wojciech Siporski, dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWŚ, o realizacji komponentu inwestycyjnego projektu, którego wykonawcą był Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Do końca 2015 roku wytyczono i oznakowano ponad 210 km trasy rowerowej, zaprojektowano i wykonano 24 miejsca obsługi rowerzystów, wykonano rozbudowę 9 skrzyżowań o elementy infrastruktury rowerowej. Ponadto wypłacono odszkodowania za nieruchomości dla znacznej części wydanych decyzji odszkodowawczych.

Radni Komisji zapoznali się także z Raportem z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego za rok 2015, przygotowanym przez Ewę Kapel-Śniowską, wicedyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki UMWŚ. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie przyjęcia „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego” Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jest zobowiązany do bieżącego monitorowania realizacji „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego” i przedkładania corocznie Sejmikowi Województwa raportów z ich implementacji. Województwo Świętokrzyskie posiada 4 formalne dokumenty dotyczące współpracy międzyregionalnej, spośród których w 2015 r. najaktywniej w ramach umów rozwijała się współpraca z Obwodem Winnickim (Ukraina). Jak czytamy w raporcie „poprzez realizowanie zadań z zakresu współpracy zagranicznej Województwo Świętokrzyskie (…) uczestniczy w absorpcji oraz wymianie wiedzy i doświadczeń z zakresu efektywnego zarządzania rozwojem regionalnym, wzmacniania demokracji lokalnej i regionalnej. Będąc aktywnym uczestnikiem wydarzeń międzynarodowych w Europie i na świecie WŚ promuje swoje walory i dostarcza informacji istotnych z punktu widzenia promocji gospodarczej i turystycznej”. Województwo współpracuje z partnerami z Ukrainy, z Polakami i organizacjami polonijnymi, z partnerami z Chorwacji, ze Szwecji. Samorząd Województwa uczestniczy w sieciach i zrzeszeniach międzynarodowych, jak np. Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego. W roku 2015 Marszałek Województwa brał udział w pracach Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) oraz Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) oraz sesjach Zgromadzenia Ogólnego Komitetu Regionów. Narzędziami skutecznej realizacji Priorytetów Współpracy Zagranicznej są także Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego i Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Elementem usprawniającym wymianę informacji i kontakty z partnerami zagranicznymi jest funkcjonująca w ramach Oddziału Współpracy Zagranicznej internetowa Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej. Informuje ona o działalności międzynarodowej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, a dodatkowo tworzy ją 8 partnerów zagranicznych Województwa Świętokrzyskiego: Region Centralnej Finlandii (Finlandia), Miasto Tata (Węgry), Region Komarom-Esztergom (Węgry), Miasto Velika Gorica (Chorwacja) i uniwersytet Folkuniversitetet z Uppsali (Szwecja) oraz stowarzyszenia Polonii i Polaków na Ukrainie (Barskie Rejonowe Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków oraz Winnicki Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków) i na Białorusi (Związek Polaków na Białorusi). Strona może pochwalić się dobrą oglądalnością – wyniki pokazują 11 745 unikalnych wejść i ponad 290 pobrań zamieszczonych na niej dokumentów programowych i aktów prawnych w roku 2015. Platforma jest dostępna pod adresem: www.spwz.e-swietokrzyskie.pl

Informację nt. stanu realizacji umowy z Operatorem Infrastruktury w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” przedstawiła członkom Komisji Strategii dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego Ewelina Gładki.

Na koniec radni Komisji odnieśli się do rezolucji przekazanej przez Radę Miasta w Połańcu, dotyczącej powzięcia działań mających na celu zakup przez Skarb Państwa akcji ENGIE Energia Polska S. A. Plany spółki, dotyczące zamiaru optymalizacji aktywów, rodzą obawy pracowników i władz lokalnych związane z ewentualnym ograniczeniem miejsc pracy. W przypadku nabycia przez Skarb Państwa części lub całości udziałów spółki, stałby się on gwarantem jej funkcjonowania oraz zapewnił stabilność zatrudnienia. Obecnie Elektrownia Połaniec to piąty największy producent energii w Polsce, jeden z największych pracodawców w województwie świętokrzyskim. Radni sformułowali inicjatywę uchwałodawczą, uznając, że Sejmik Województwa Świętokrzyskiego powinien zwrócić się do Ministerstwa Skarbu Państwa z postulatem, by resort wsparł rozwiązanie problemu dotyczącego stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez rozważenie nabycia przez Skarb Państwa części lub całości udziałów bądź znalezienie innego rozwiązania.