Radni Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obradowały Komisje Sejmiku

Pod przewodnictwem Grzegorza Banasia odbyło się posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, której przewodniczyła Magdalena Zieleń, uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek i Marek Jońca.

Radni Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą przyjęli Raport z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego za rok 2018, który przedstawiła Ewa Kapel-Śniowska, zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Województwo prowadzi obecnie aktywną współpracę z trzema partnerami zagranicznymi: z Obwodem Winnickim na Ukrainie, z Regionem Centralnej Finlandii i z Komitetem Komarom – Esztergom na Węgrzech. W roku ubiegłym najbardziej aktywnie rozwijała się współpraca z obwodem winnickim, z uwagi na przypadającą w 2018 roku 60. rocznicę współpracy świętokrzysko-winnickiej. Zakres współpracy dotyczy m. in. transferu technologii między przedsiębiorstwami i instytucjami działającymi w tym obszarze, wspieraniu programów wymiany kulturalnej, tworzeniu kontaktów pomiędzy instytucjami naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi, wspieraniu programów współpracy medycznej, wymiany informacji i doświadczeń oraz technologii w dziedzinie ochrony środowiska.
Ponadto radni zaopiniowali projekty uchwał w sprawie zmian w uchwałach dotyczących Świętokrzyskiej Nagrody Jakości oraz Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator. Zmiany te miały charakter formalny.

Podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów radni przyjęli informację na temat wyników naboru wniosków dotyczących infrastruktury edukacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jak poinformowała radnych Irena Sochacka, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, alokacja całkowita w Działaniu 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej to 38 564 788,00 euro. Do tej pory przeprowadzono w tym działaniu 5 konkursów. Na chwilę obecną zawarto 68 umów na kwotę dofinansowania 135 443 528,11 zł. Na ostatni konkurs wpłynęły 83 projekty, z których 78 przeszło pozytywnie weryfikację warunków formalnych. W przygotowaniu są 53 umowy z wybranymi w konkursie wnioskodawcami. Na liście rezerwowej jest 13 projektów.

Radni Komisji Budżetu ponadto zaopiniowali projekty uchwał m. in. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043, w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok.

Galeria zdjęć

Lokalizacja