Przewodniczący Komisji Zdrowia Waldemar Wrona przegląda dokumenty

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Pod przewodnictwem Waldemara Wrony, z udziałem członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Bogusławskiego, obradowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostało przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja.


Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Zasady mają obowiązywać placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie. Pomoc będzie przyznawana z Funduszu Zdrowotnego, w dyspozycji którego znajdą się środki wyodrębnione z budżetu województwa. Ich wysokość będzie corocznie określana przez Sejmik Województwa. Wnioski nauczycieli o przyznanie pomocy będzie opiniować powołana do tego celu komisja.

Komisja poparła również projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości udzielonej pomocy rzeczowej gminom z powiatów objętych testowaniem Modelu Kooperacji w ramach projektu pn. „Liderzy Kooperacji” z terenu województwa świętokrzyskiego. Sejmik Województwa udzielił pomocy rzeczowej gminom z powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego, staszowskiego oraz sandomierskiego, gdzie testowany jest Model Kooperacji, a także miastu Kielce. Łączna kwota pomocy przekazana gminom została skorygowana do kwoty 2 679 879,54 zł, co wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu postępowań.

Pozytywną opinię Komisji uzyskał projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych, a także projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 43,30 m².

Galeria zdjęć