Obradowała Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Obradowała Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Pod przewodnictwem Wojciecha Borzęckiego obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Podczas posiedzenia radni pozytywnie zaopiniowali  sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2013 rok. Zapoznali się także z działalnością Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2013 rok szczegółowo omówiła Maria Fidzińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

I tak sprawozdanie finansowe Województwa Świętokrzyskiego za 2013 rok obejmuje bilans z wykonania budżetu, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 120.346.101,18 zł. oraz łączne sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych z następującymi elementami: bilansem, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.679.351.806,56 zł, rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto w wysokości 411.032.143,95 zł, a także zestawieniem zmian w funduszu jednostki wykazującym zwiększenie funduszu o kwotę 425.213.124,87 zł.

W roku 2013 dochody budżetu według planu uchwały budżetowej wyniosły 660.134.573,70 zł,  po zmianach 678.821.075,22 zł. Plan wykonano (po zmianach) na kwotę 639.571.790,79 zł, a wskaźnik wykonania planu wyniósł 94,2%. Łącznie zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 18.686.501,52 zł. Zmiany w planie dochodów w trakcie roku budżetowego były dokonywane w związku ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, płatności z budżetu środków europejskich, dochodów własnych, w tym przywrócenia środków na inwestycje drogowe, które nie wygasły z upływem 2012 roku oraz zmniejszeniem wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W 2013 roku dochody ogółem były wyższe o kwotę 46.487.668,79 zł w stosunku do wykonywanych w 2012r.

W 2013 roku wydatki budżetu według planu po zmianach wyniosły 814.749.094,94 zł i były niższe od budżetu uchwalonego o 5.346.919,22 zł (tj. o 0,7%). Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 734.330.793,32 zł, tj. 90,1%. W 2013 roku osiągnięto najwyższy wskaźnik wykonania planu wydatków. Wydatki bieżące wyniosły 329.099.002,04 zł (wykonanie 306.373.474,22 zł tj. 93,1%, natomiast majątkowe 485.650.092,90 zł (wykonanie 427.957.319,10 zł, tj. 88,1%).

– Województwo Świętokrzyskie osiągnęło najniższy udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem w 2012r. – 41,36% i w 2013r. – 41,72% na tle wszystkich województw, znacznie poniżej średniej arytmetycznej 60,9% i 59,7%. Natomiast najwyższy wskaźnik realizacji wydatków majątkowych województwo świętokrzyskie uzyskało w 2012 roku 58,64% i 2013r. 58,28% potwierdzając aktywne angażowanie środków na realizację przedsięwzięć prorozwojowych – poinformowała Maria Fidzińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Województwo jest w fazie nasilonej aktywności inwestycyjnej, powodowanej korzystaniem ze środków z funduszy UE. Procentowy udział wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków UE stanowi 84% w 2012r. oraz 82% w 2013r. wydatków majątkowych ogółem. Środki pozyskane przez Województwo Świętokrzyskie oraz pozostałych beneficjentów wykorzystane zostały na rozbudowę infrastruktury drogowej, teleinformatycznej, rozwój przedsiębiorstw, wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w regionie oraz poprawę jakości życia mieszkańców.
Najwięcej wydatków w 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej wydano na: „Transport i łączność”, „Administracja publiczna”, „Przetwórstwo przemysłowe” „Rolnictwo i łowiectwo”, „Ochrona zdrowia”, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, „Oświata i wychowanie”. Najwyższe tempo rozwoju wydatków wykonanych w latach 2009-2013 wystąpiło w dziale „Transport i łączność” .

Deficyt budżetu za 2013 rok jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniósł 94.759.002,53 zł. Został on pokryty środkami z kredytu, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.
Przychody województwa wykonano w kwocie 198.379.240,26 zł, i pochodziły z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków oraz spłaty udzielonych przez województwo pożyczek. Z kolei rozchody województwa zrealizowano w kwocie 22.791.723,93 zł, w tym: dokonano spłaty rat kredytu do EBI wraz z odsetkami oraz udzielono pożyczek dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Najwyższe wykorzystanie środków przez Województwo Świętokrzyskie miało miejsce przy realizacji następujących inwestycji m.in.:
– „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi woj. Nr 764 oraz połączeniem z drogą woj. nr 875 (odc. Połaniec km 70+690 – Gawłuszowice km 76+287 – część świętokrzyska”, w 2013 roku wydatkowano kwotę 57,9 mln zł.
– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odc. od granicy województwa do Kielc – etap I: droga nr 786 Łopuszno –Kielce oraz etap II na odc. granica województwa – Łopuszno, w 2013 roku wydatkowano łącznie kwotę 103,4 mln zł
– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 973 (obwodnica Buska Zdroju) i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 768 w Działoszycach”, w 2013 roku wydatkowano kwotę 55,7 mln zł
– Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728, w 2013 roku wydatkowano kwotę 43,2 mln zł
– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek oraz Chmielnik – Staszów.
– „Rozbudowa drogi woj. nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490” w 2013 roku wydatkowano kwotę 10,4 mln zł
– „Przebudowa drogi woj. nr 764 Staszów – Połaniec od km 54+123 do km 70+690”, w 2013 roku wydatkowano łącznie 25 mln zł
– „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego” oraz „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin”, w 2013 roku RCNT wydatkowało 18 mln zł na prace budowlane i wyposażenie Biobanku oraz 7,5mln zł.
– zadania inwestycyjne w zakresie urządzeń melioracji wodnych, usuwania skutków klęsk żywiołowych w ramach Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły – m.in.: – Rozbudowa prawego i lewego wału rzeki Wisły i Koprzywianki , w 2013 roku ŚZMiUW w Kielcach wydatkował 16 mln zł.

Natomiast kluczowymi inwestycjami dla rozwoju regionu świętokrzyskiego będące w trakcie realizacji są;
– Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej,
– Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowany przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie (POIiŚ),
– e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (RPOWŚ),
– e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej WŚ (RPOWŚ).
– gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (PROW),
– Rozbudowa drogi woj. nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odc. Ostrowiec Świętokrzyski – Ćmielów – I etap.
– Trasy rowerowe Polski Wschodniej

W dalszej części obrad Komisji Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego radni zapoznali się z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Przyjęli także plan pracy Komisji na II półrocze 2014 roku.