Obradowali radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku

Obradowali radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku

Radni zapoznali się ze stanem realizacji projektu partnerskiego „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce” oraz sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

– Z analizy wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2014 roku wynika, że wszyscy oni osiągnęli poziom średniego wynagrodzenia, o którym mowa w Karcie Nauczyciela – informowała radnych Małgorzata Kowalińska, zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczący zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015 roku internatu w Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy. Podyktowany jest on względami ekonomicznymi oraz niedostatecznym wykorzystaniem miejsc w internacie. Aktualnie do Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy uczęszcza 155 uczniów, natomiast w internacie przebywa 11 wychowanków – 5 uczniów z I oraz 6 z II klasy. W ciągu ostatnich dwóch lat zainteresowanie zamieszkaniem w internacie zmalało o 50%. Radni zaapelowali, by w procesie likwidacji placówki zadbać o to, by koszty społeczne były jak najmniejsze.

Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ przedstawił stan realizacji projektu partnerskiego „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”, który realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w okresie sierpień 2013 – czerwiec 2015. Wartość projektu to 2.972.052,00 zł., w tym środki przeznaczone dla urzędu marszałkowskiego – 941.650,00 zł. Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Fundacja Centrum Europy Lokalnej, European Center of Renewable Energy (EEE), Stowarzyszenie z Austrii, region Gussing.

W regionie świętokrzyskim istnieje wyraźny problem z dostosowaniem nauczania w szkołach zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy i wymogów nowoczesnej gospodarki. Obecnie w regionie zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego duży nacisk kładzie się na rozwój i inwestycje w zieloną gospodarkę. Jednakże na rynku wciąż brak jest wykwalifikowanej kadry, a szkoły zawodowe borykają się z problemem naboru na nowe kierunki.

W programie bierze udział 5 szkół zawodowych z województwa świętokrzyskiego, 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych zatrudnionych w szkołach objętych projektem i 180 uczniów klas I i II szkół zawodowych z regionu świętokrzyskiego, objętych projektem, którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych e-learningu, kursach przedsiębiorczości i kultury zawodu, oraz nauki języka niemieckiego. Uczniowie mają też możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych poprzez uczestnictwo w praktykach zawodowych organizowanych w Austrii oraz w stażach w 3 przedsiębiorstwach krajowych.

Do dnia 31.12.2014 r. Województwo Świętokrzyskie na realizację projektu wydało w sumie 741 222,74 zł, co stanowi 78,72% założonych środków finansowych. Do końca realizacji projektu pozostaje do wydatkowania 200 427,26 zł.

Radni przyjęli informację z realizacji przedsięwzięć patriotycznych i obywatelskich w województwie świętokrzyskim w roku 2014. W 2013 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę nr 1627/13 w sprawie przyjęcia do realizacji Świętokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej „Młodzież Pamięta”. Celem niniejszego programu jest kształtowanie, zwłaszcza wśród młodzieży, poczucia świadomości historycznej, regionalnej oraz narodowej poprzez podejmowanie różnorodnych działań patriotycznych. W 2014 roku cele te realizowało szereg instytucji w regionie, między innymi, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach i Muzeum Narodowe w Kielcach.