Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agata Bińkowska

Obradowały Komisje Samorządu Terytorialnego i Rewizyjna

Komisja Samorządu Terytorialnego

Pod przewodnictwem Macieja Gawina i z udziałem przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia, wicemarszałka Marka Bogusławskiego oraz członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Jońcy obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego. Z uwagi na stan epidemiczny obrady przebiegały w trybie zdalnym z wykorzystaniem systemu eSesja.

Na wstępie posiedzenia radni przyjęli informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041 za I półrocze 2021 roku oraz przebiegu wykonania Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2021 roku.

W dalszej części obrad radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin, w kwocie 180.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych ochotniczej straży pożarnej.
Zakup nowoczesnych samochodów jest niezbędny do utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, które dysponują obecnie wyeksploatowanymi pojazdami, mającymi często powyżej 30 lat. Koszt zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wynosi powyżej 800.000 zł. W zakup jednostki samorządy gminne angażują znaczne środki finansowe z własnego budżetu a jednocześnie starają się o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych. Wsparcie finansowe ze strony samorządu województwa w kwocie po 20.000 zł dla poszczególnych gmin będzie istotnym uzupełnieniem wkładu finansowego, które gminy muszą zabezpieczyć w swoich budżetach na zakup pojazdów. Z wnioskami o dofinansowanie zakupów samochodów ratowniczo – gaśniczych wystąpiło dziewięć gmin: Staszów, Małogoszcz, Raków, Bliżyn, Piekoszów, Morawica, Moskorzew, Samborzec i Działoszyce.

Członkowie Komisji wysłuchali również obszernej informacji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z realizacji zadań rzeczowo-finansowych za pierwsze półrocze 2021 roku.

W przebiegu obrad radni przyjęli informację dotyczącą Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.
Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo Świętokrzyskie”, polegał na wybudowaniu, utrzymaniu i zarządzaniu światłowodową siecią szkieletowo-dystrybucyjną, która zapewni szerokopasmowy dostęp do Internetu mieszkańcom oraz instytucjom województwa Świętokrzyskiego.
Aktualny stan spraw dotyczących utrzymania trwałości Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” przedstawia się następująco: w dniu 17 maja 2021 r. PARP potwierdził, że z dniem 5 maja 2021 r. zakończył się okres trwałości projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. Z tym dniem wygasła umowa o dofinansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Trwałość projektu została utrzymana.

Komisja Rewizyjna

Obradom Komisji, przeprowadzonym w trybie zdalnym za pomocą systemu eSesja,  przewodniczyła Agata Bińkowska.

Członkowie Komisji dyskutowali nad dwoma punktami przewidzianymi w porządku obrad. Zgodnie zaaprobowali informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041 za I półrocze 2021 roku oraz informację o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2021 roku.

Wszystkie opiniowane w przebiegu obrad obu Komisji uchwały będą rozpatrzone przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podczas najbliższego posiedzenia, które zaplanowano na 28 września br.

Galeria zdjęć