Obradowały komisje Sejmiku

Obradowały komisje Sejmiku

W środę, 6 listopada odbyły się posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zatwierdzili m.in. protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej realizacji interpelacji i zapytań złożonych przez radnych w okresie od początku VI kadencji Sejmiku do 30 czerwca 2019 roku, a także zajęli się petycją w sprawie sprzeciwu wobec planów budowy wielkopowierzchniowych kurników na terenie gminy Łopuszno.

 Obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, którymi kierował przewodniczący Paweł Krakowiak  zdominował temat pisma wystosowanego przez posła na Sejm RP Bogdana Latosińskiego w sprawie transportu publicznego w województwie świętokrzyskim. Komisja po przeanalizowaniu treści pisma, a także opinii radcy prawnego i wyjaśnień Marszałka Województwa wraz z dołączoną dokumentacją postanowiła zakwalifikować pismo  jako korespondencję (nie zaś jako skargę) skierowaną do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Radnych Województwa. Ponadto członkowie Komisji postanowili zwrócić się z wnioskiem do Marszałka Województwa o udzielenie na nie odpowiedzi i poinformowanie radnych o zajętym stanowisku.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła się także petycją mieszkańców gminy Łopuszno skierowaną do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącą budowy wielkopowierzchniowych kurników na terenie gminy Łopuszno, w miejscowości Naramów, obręb Rudniki. Podpisane pod petycją osoby sprzeciwiają się wybudowaniu fermy kurzej, przedstawiając negatywny wpływ planowanej inwestycji poprzez m.in. pozbawienie mieszkańców wody pitnej, niszczenie dróg dojazdowych, obniżenie wartości działek, ograniczenie nowej zabudowy jednorodzinnej, ograniczenie turystyki oraz zmiany w ekosystemie rzeki Czarnej. Po merytorycznej analizie petycji członkowie komisji stwierdzili jednak, że Sejmik nie jest właściwym organem do jej rozpatrzenia, ponieważ realizacja wymienionej inwestycji wymaga w pierwszej kolejności uzyskania decyzji o jej środowiskowych uwarunkowaniach, a tę wydaje Wójt Gminy Łopuszno. Na obecnym etapie planowania inwestycji Sejmik nie ma więc możliwości ingerowania w działania organów wskazanych ustawowo do rozpatrzenia w opisanej w petycji sprawy. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zdecydowała, zgodnie z ustawą o petycjach, o przekazaniu jej właściwemu organowi czyli Wójtowi Gminy Łopuszno.

Z kolei Komisja Rewizyjna Sejmiku obradująca pod przewodnictwem Agaty Binkowskiej zatwierdziła protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim dotyczącej realizacji interpelacji i zapytań złożonych przez radnych w okresie od początku VI kadencji Sejmiku do 30 czerwca 2019 roku. Zespół kontrolny po przeanalizowaniu dokumentacji i dokonaniu kontroli stwierdził, że radni wojewódzcy otrzymują odpowiedzi na interpelacje i zapytania na piśmie z zachowaniem ustawowego czternastodniowego terminu, a ponadto wszystkie interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na nie, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, są publikowane na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zespół kontrolny pozytywnie ocenił przebieg udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Komisja Rewizyjna podczas posiedzenia zajęła się również przygotowaniem kontroli Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w obszarze gospodarki finansowej szpitala ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu naprawczego. Komisja wyznaczyła podstawowe  tezy do kontroli, ustaliła także trzyosobowy skład zespołu kontrolnego.