Obradowały komisje Sejmiku

Obradowały komisje Sejmiku

Projekt budżetu województwa na 2020 rok był jednym z ważniejszych punktów obrad dzisiejszych komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Przed zbliżającą się sesją, zaplanowaną na 10 grudnia br., obradowały trzy Komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisja Samorządu Terytorialnego. W ich pracach uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Bogusławski i Marek Jońca.


Wszystkie trzy Komisje pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041 oraz w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok. Zakładane dochody Województwa na rok przyszły kształtują się na poziomie ponad 623 mln 800 tys. zł i są o prawie 96 mln zł niższe niż w roku bieżącym. Wydatki zaplanowane są na kwotę ponad 697 mln 600 tys. zł – prawie 98 mln mniej niż w br. Deficyt budżetowy wyniesie ponad 73 mln 700 tys. zł, a więc będzie o ponad 2 mln 250 tys. zł niższy niż w roku bieżącym.

– Spadek dochodów i wydatków wynika z harmonogramu realizacji unijnych projektów i z zaplanowanych na ten rok niższych płatności w ramach środków europejskich – wyjaśniła skarbnik Maria Fidzińska-Dziurzyńska. W obecnym okresie programowania realizacja wielu unijnych projektów jest już na etapie końcowym, zmieniła się też w związku z tym struktura budżetu województwa – 34,32% będzie stanowić subwencja ogólna; 24,30% – dotacje celowe z budżetu państwa; 20,68% – płatności w ramach środków europejskich; 17,25% – udział województwa w podatku dochodowym.

Podobnie jak w latach ubiegłych znacząca część budżetu będzie przeznaczona na transport i łączność – to ponad 346 mln zł (około 50% budżetu). Na kulturę przeznaczono prawie 56 mln zł. Wzrost nakładów w tym obszarze ma związek z realizacją dużych projektów inwestycyjnych – m. in. rozbudową Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie czy przebudową siedziby Teatru im. S. Żeromskiego. Na ochronę zdrowia zaplanowano 43 mln zł, na oświatę i wychowanie – ponad 32 mln zł.

Podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które prowadziła przewodnicząca Komisji Agnieszka Buras, radni przyjęli wyjaśnienia dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach dotyczące sposobu wykonania zaleceń z przeprowadzonego w jednostce audytu. Zapewnił on, że zalecenia pokontrolne będą realizowane. Dotyczyły one głównie wyeliminowania dodatkowych umów zleceń zawieranych z pracownikami na wykonanie prac przekraczających wymiar codziennych obowiązków, a także konieczności zmian w regulaminie organizacyjnym jednostki. Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury Jarosław Machnicki poinformował również radnych, że adaptacja pomieszczeń na potrzeby Teatru im. S. Żeromskiego, który będzie funkcjonował w WDK podczas remontu swojej siedziby, przebiega zgodnie z planem, bez opóźnień.

Kolejnym punktem posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu było zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji projektu „Rozbudowy i modernizacji Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”. Jak poinformował dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Mariusz Masny, nastąpiło obecnie przyspieszenie prac budowlanych. Jednym z powodów wcześniejszych opóźnień była m. in. konieczność usunięcia usterek po poprzednim wykonawcy, co wstrzymywało postęp robót. Rozpoczęły się też prace wewnątrz obiektu związane z jego wyposażaniem, przygotowaniem elementów scenografii. – Obecnie nie widzimy zagrożenia, że projekt nie zostanie zrealizowany w terminie, do końca lipca przyszłego roku – stwierdził dyrektor Mariusz Masny. Jednocześnie trwają prace merytoryczne nad przygotowaniem scenariusza wystawy. Wykonawca wzmocnił zespół historyków, część przygotowanego przez nich materiału została przekazana do recenzji ekspertów. – Przygotowanie scenariusza wystawy to niełatwy etap, z jednej strony z uwagi na to, że jest to trudny temat ze względów historycznych, a z drugiej strony – chcemy, żeby wystawa miała wysoki poziom merytoryczny i unikatowy charakter. Będzie ona międzynarodowa, dostępna w kilku językach – podkreślała kierownik Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich Ewa Kołomańska.

Radni Komisji Edukacji przyjęli również m. in. informację z realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Jak poinformował Andrzej Sztokfisz, wicedyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach projektu realizowanego przez samorząd województwa wspólnie z 49 gminami, do 79 pracowni komputerowych w szkołach podstawowych dostarczono prawie 1400 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Uzyskane oszczędności poprzetargowe pozwoliły na objęcie pomocą dodatkowo drugiej szkoły w gminach Gowarczów, Koprzywnica i Tuczępy. Oprócz komputerów do szkół zostaną niebawem dostarczone jeszcze zestawy robotów umożliwiające naukę programowania. Całkowity koszt projektu przekracza 4 mln 700 tys. zł, przy unijnym dofinansowaniu 75%.

Radni Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny obradującej pod przewodnictwem Waldemara Wrony oraz Komisji Samorządu Terytorialnego, której posiedzenie prowadził Maciej Gawin, przyjęli informację dotyczącą projektu ,,Informatyzacji Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego’’ realizowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020. Uczestniczy w nim 21 podmiotów leczniczych i szpitali. Projekt ma na celu przygotowanie placówek do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej, co skróci czas obsługi pacjenta. Jak poinformował Andrzej Sztokfisz, to usprawnienie odczuwa już personel oraz pacjenci Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, gdzie realizacja projektu jest najbardziej zaawansowana i gdzie zmodernizowano nie tylko serwerownię, ale też wymieniono część systemu.

Radni Komisji Samorządu Terytorialnego zapoznali się też m. in. z Informacją dotyczącą Regionalnej Sieci Szerokopasmowej, którą zarządza Województwo Świętokrzyskie. Obecnie jest zawartych ponad 700 umów z operatorami korzystającymi z sieci, cały czas ich przybywa, a przychody z sieci osiągają poziom ponad 400 tys. zł miesięcznie. – Rośnie również zapotrzebowanie na wydatki, ponieważ operatorzy żądają coraz większej przepustowości, co wymaga nakładów – poinformował Andrzej Sztokfisz.