Obradowały Komisje Sejmiku: Skarg, Wniosków i Petycji oraz Rewizyjna

Obradowały Komisje Sejmiku: Skarg, Wniosków i Petycji oraz Rewizyjna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przekazała dwie petycje do właściwych organów, w kompetencjach których leży ich rozpatrzenie. Natomiast radni Komisji Rewizyjnej zaopiniowali projekty uchwał dotyczące budżetu województwa na 2020 rok i wieloletniej prognozy finansowej.

Jedna z petycji, nad którą debatowali dziś radni Komisji Skarg, Wniosków i Petycji obradującej pod przewodnictwem Pawła Krakowiaka, wpłynęła od Starosty Kieleckiego i dotyczy zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wskazania przez Sejmik w miejscowości Promnik, gm. Strawczyn, miejsca do parkowania zatrzymanych samochodów przewożących odpady niebezpieczne. Starosta zgłasza, że nie jest w stanie zorganizować tam miejsca do parkowania i zwraca się o zmianę uchwały. Jak wyjaśnił Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, wskazano Promnik, bo na terenie powiatu Kieleckiego była to jedyna zaproponowana lokalizacja, gdzie zachodziła zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego i gdzie uporządkowane były kwestie własnościowe terenu. W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie z zainteresowanymi stronami, a tymczasem radni Komisji przekazali petycję, zgodnie z właściwościami, do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, do którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy inicjatywa uchwałodawcza w tej sprawie.

Druga petycja, złożona przez mieszkańcy sołectw Dąbie, Kuczków i Wola Kuczkowska na terenie gminy Secemin, pow. Włoszczowa, dotyczyła sprzeciwu wobec budowy obiektów służących hodowli zwierząt i przetwórstwu mlecznemu. Mieszkańcy motywują, że w pobliżu planowanych inwestycji są tereny służące rekreacji. – Sprawa na obecnym etapie jest poza kompetencjami samorządu województwa – poinformował Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Radni Komisji petycję przekazali zgodnie z właściwościami do Wójta Gminy Secemin.

Z kolei podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej, której obradom przewodniczyła Agata Binkowska, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok.

Obydwa projekty uchwał przedstawiła skarbnik województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska. Prognozowane dochody Województwa kształtują się na poziomie ponad 623 mln 800 tys. zł i są o prawie 96 mln zł niższe niż w br. Wydatki prognozowane są na kwotę ponad 697 mln 600 tys. zł – prawie 98 mln mniej niż w br. Planowany deficyt budżetowy wyniesie ponad 73 mln 700 tys. zł, a więc będzie o ponad 2 mln 250 tys. zł niższy niż w roku bieżącym.

Zmieniła się struktura budżetu, a niższy poziom udziału w niej środków unijnych wynika z harmonogramu projektów – realizacja wielu z nich jest na etapie końcowym i nie ma zagrożenia, że środki unijne nie zostaną wykorzystane. W strukturze budżetu 34,32% zajmuje subwencja ogólna; 24,30% – dotacje celowe z budżetu państwa; 20,68% – płatności w ramach środków europejskich; 17,25% – udział województwa w podatku dochodowym.

Podobnie jak w latach ubiegłych duże kwoty będą przeznaczone na transport i łączność – ponad 346 mln zł; na kulturę – prawie 56 mln zł (wzrost w związku z realizacją dużych projektów inwestycyjnych – m. in. rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie i przebudowa siedziby Teatru im. S. Żeromskiego), na ochronę zdrowia – 43 mln zł czy na oświatę i wychowanie – ponad 32 mln zł.

Ponadto radni Komisji Rewizyjnej rozmawiali o przygotowaniu kontroli realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych od początku VI kadencji Sejmiku do końca września 2019 r.