Radni komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas obrad

Obradowały Komisje Zdrowia i Samorządu Terytorialnego

Posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbyły się dziś pod przewodnictwem Waldemara Wrony. W posiedzeniach uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca, Mariusz Gosek i Marek Bogusławski.


Radni obu Komisji pozytywnie zaopiniowali uchwałę w prawie przyjęcia Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2018r., które przedstawiła Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
W 2018 roku z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przekazano organizacjom pozarządowym kwotę w wysokości 3 915 973,57 zł w tym: 3 662 373,59 zł w ramach otwartych konkursów ofert i 253 599,98 zł w ramach trybu pozakonkursowego. Z organizacjami pozarządowymi podpisano 459 umów, a 326 tys. osób skorzystało z projektów jako ich beneficjenci. Analizując liczbę zawartych umów oraz liczbę złożonych ofert współpracy w latach 2016-2018 można zaobserwować, iż rok 2018 rok charakteryzował się największą liczbą podpisanych umów. Województwo Świętokrzyskie w 2018 r. współdziałało z organizacjami pozarządowymi głównie w zakresie: pomocy społecznej, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, turystyki i krajoznawstwa, upowszechniania i ochrony praw konsumentów, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Podczas posiedzeń Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny przyjęto również informację na temat realizacji ponadregionalnego projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja Rozwój. Wartość projektu to ponad 12,8 mln zł, z czego wartość projektu realizowanego w województwie świętokrzyskim to ponad 2,2 mln zł. Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w gminach wiejskich.

Radni Komisji Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowali przedstawiony przez przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Wyróżnienie to, ustanowione w 2013 roku, jest przyznawane osobom fizycznym i prawnym. Nadaje go Marszałek Województwa na wniosek Komisji Odznaki, której skład określa Sejmik na każdą kadencję. Są to przedstawiciele samorządu, środowisk naukowych, gospodarczych i kulturalnych. W tej kadencji zaproponowano następujący skład: przewodniczący Komisji – Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa; marszałek województwa Andrzej Bętkowski, przedstawiciele Sejmiku – Mieczysław Gębski, Henryk Milcarz, Marek Bogusławski, Jan Maćkowiak, Andrzej Swajda, rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Wiesław Trąpczyński, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Jacek Semaniak, prezes Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego Robert Jaworski, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego Jerzy Kolarz, przewodniczący Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych Maciej Lis, dr inż. Krzysztof Orkisz, prezes Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Marcin Perz, prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach S.A., Sławomir Micek, wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki, Stanisław Nyczaj, prezes kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Barbara Zamożniewicz, Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Radni Komisji Zdrowia pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Świętokrzyski Inspektor Sanitarny Jarosław Ciura zwrócił uwagę na m. in. na narastającą liczbę środowisk uchylających się od realizacji obowiązku szczepień ochronnych. – Nasze województwo nie jest aż tak bardzo podatne na to zjawisko, ale jednak obserwujemy tendencję rosnącą od 2015 roku – poinformował Jarosław Ciura. Na koniec ubiegłego roku nie zrealizowano obowiązku szczepień zgodnie ze wskazaniem lekarza u 554 dzieci z naszego województwa. W całej Polsce takich dzieci było około 30 tys.

Galeria zdjęć

Lokalizacja