Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Obrady L sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – transmisja online

Porządek obrad L sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 22 sierpnia 2022 roku o godzinie 11:00. Obrady w trybie zdalnym (hybrydowym) z sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach ul. Stefana Żeromskiego 12. będzie można śledzić na  e-sesja.tv

Porządek obrad L sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 22 sierpnia 2022 roku o godzinie 11:00.

 1. Otwarcie L sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez przewodniczącego Sejmiku – Andrzeja Prusia.
 2. Wręczenie pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego medali „Za długoletnią służbę”.
 3.  Stwierdzenie kworum.
 4. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 5. Wybór sekretarzy obrad.
 6. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040:
  a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  c) dyskusja,
  d) głosowanie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok:
  a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
  b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  c) dyskusja,
  d) głosowanie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/687/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:
  a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  c) dyskusja,
  d) głosowanie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/569/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2022 r. zmienionej uchwałą Nr XLVI/581/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
  a) przedstawienie projektu chwały – wystąpienie wicemarszałek województwa Renaty Janik,
  b) stanowisko Komisji Zdrowi, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  c) dyskusja,
  d) głosowanie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie:
  a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego,
  b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Wrony,
  c) dyskusja,
  d) głosowanie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/507/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach i nadania jej statutu:
  a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
  b) stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie przewodniczącego Komisji Artura Konarskiego,
  c) dyskusja,
  d) głosowanie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w gminie Wiślica, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą
  Wiślica:
  a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
  b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
  c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  d) dyskusja,
  e) głosowanie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, przez Województwo Świętokrzyskie na rzecz Gminy Sandomierz prawa własności nieruchomości położonej w Sandomierzu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Sandomierz Mokoszyn, jako działka nr 155/58 o pow. 0,0024 ha:
  a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
  b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
  c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
  d) dyskusja,
  e) głosowanie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego:
  a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
  b) stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji Macieja Gawina,
  c) dyskusja,
  d) głosowanie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji:
  a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
  b) stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji Pana Macieja Gawina,
  c) dyskusja,
  d) głosowanie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyboru radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji w naborze uzupełniającym:
  a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
  b) stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji  Macieja Gawina,
  c) dyskusja,
  d) głosowanie uchwały.
 18. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku.
 19. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2018-2021 oraz Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
 22. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie L sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Porządek obrad L sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego-pdf