Obrady XL sesji Sejmiku Województwa

Obrady XL sesji Sejmiku Województwa

Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa na projekt „Nowoczesna Szkoła Zawodowa- Nowoczesny Region” oraz likwidacja „Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego” było tematem obrad XL sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Pojęto również decyzję o wniesieniu przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. prawa własności nieruchomości.

 

Podczas briefingu prasowego przed sesją, przewodniczący Sejmiku, Arkadiusz Bąk przedstawił program obrad i jego najważniejsze punkty.

– Tematyka dzisiejszej sesji nie jest bardzo rozbudowana, ale to nie czyni jej mniej ważną. Zajmiemy się m.in. kwestią szkolnictwa zawodowego i wsparciem szkół z naszego regionu w tym zakresie. Będziemy również dyskutowali o programie małej retencji. To specyficzna uchwała, którą uchylamy przyjęty jakiś czas temu program, a wiąże się to z tym, że zagadnienia nim objęte nie są już od roku 2018 w kompetencji Samorządu Województwa i nie możemy dalej prowadzić tego programu. Radni zajmą się również kwestią podniesienia wkładu zakładowego prężnie rozwijającego się Uzdrowiska Busko – Zdrój – mówił Arkadiusz Bąk.

Gościem specjalnym sesji był Edgar Ghazaryan, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Armenii w Warszawie, któremu towarzyszyli przedstawiciele Fundacji Polsko – Ormiańskiej.

– Chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie, obecność tu to zaszczyt dla mnie. Województwo świętokrzyskie jest dla nas bardzo ważne, gościmy w nim często, również w ramach działań Fundacji Polsko – Ormiańskiej. Niedawno obchodziliśmy 150-lecie kultury ormiańskiej w Polsce, a wydarzenia związane z obchodami były organizowane także w Kielcach. Dziękuję za dobrą współpracę i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze nie raz okazję spotkać się – powiedział Edgar Ghazaryan.

Pierwszym merytorycznym punktem obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/192/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”: – Do zadań Samorządu dotychczas należały sprawy z zakresu gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej. Przepisami nowej ustawy Prawo Wodne uchylono przepisy dotyczące tych kompetencji Samorządu. Przejmują je m.in. Wody Polskie. Zlikwidowaliśmy już Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej w związku z tymi zmianami, ale celowe jest również uchylenie Programu Małej Retencji dla Województwa Świętokrzyskiego – mówił w tym punkcie członek Zarządu Województwa, Piotr Żołądek.

Radni dokonali także zmiany Uchwały Nr XXXIX/573/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radków na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej

– Chodzi o dotację w wysokości 20 tysięcy złotych dla ochotniczej straży pożarnej, na temat której uchwałę Sejmik podjął w ubiegłym roku. Niestety Gmina Radków za późno wysłała wszystkie wymagane dokumenty i nie było możliwości wykonania dyspozycji, dlatego istnieje konieczność przekazania środków dla Gminy na to zadanie z budżetu roku 2018 – wyjaśniał wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak.

Pod obrady trafiła również kwestia wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju prawa własności nieruchomości, jako wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych akcji, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki.

– Uchwała podejmowana jest na wniosek Uzdrowiska Busko – Zdrój. Takie działanie wpisuje się w strategiczne plany Uzdrowiska w kwestiach leczniczych na najbliższe lata – mówiła członek Zarządu Województwa, Agata Binkowska.

Aktualny kapitał zakładowy spółki wynosi 22,5 mln, a jedynym akcjonariuszem jest Województwo Świętokrzyskie. Jego podwyższenie o ponad milion złotych wiąże się z przekazaniem budynku będącego w zarządzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

Radni przyjęli również projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego: Powiatowi Jędrzejowskiemu, Powiatowi Włoszczowskiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu, Powiatowi Skarżyskiemu, Powiatowi Starachowickiemu, Powiatowi Koneckiemu, Gminie Kielce, Powiatowi Sandomierskiemu w związku z realizowanym projektem pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa-Nowoczesny Region”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

– Pomoc ta adresowana jest do szkół zawodowych. W tym projekcie, realizowanym od 2016 roku zaplanowanych jest wiele działań wspólnych, których celem jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach zawodowych naszego regionu, zgodnie z inteligentnymi specjalizacjami Świętokrzyskiego. Szkoły otrzymają sprzęt komputerowy, multimedialny, ale nie tylko. Całkowita wartość udzielonej pomocy finansowej to 480 tysięcy złotych – wyjaśniał członek Zarządu Województwa, Marek Szczepanik.

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2018 – 2032 oraz w budżecie województwa na 2018 rok przedstawiła Maria Fidzińska-Dziurzyńska,  Skarbnika Województwa Świętokrzyskiego. Radni po pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów przyjęli uchwały je wprowadzające.