Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

W dniu 22 czerwca 2023 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – z użyciem wideokonferencji Cisco Webex Meetings i systemu eSesja z sali 202 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Obrady rozpoczną się o godz. 08.30. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2022 r.
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2022 rok.
 2. Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój z przeznaczeniem na zadanie pn. „IX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Bella Voce”.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/713/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 27 marca 2023r.  w sprawie udzielenia  pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na realizację przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa świętokrzyskiego projektu w ramach konkursu pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich” finansowanego z budżetu Województwa Świętokrzyskiego”.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Narodowego w Kielcach za rok 2022.
 9. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały Komisji Budżetu i Finansów w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia.
 11. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 395 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.