Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Trwa Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – transmisja online

Obrady LIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbywają się w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Obrady online można śledzić za pośrednictwem platformy e-Sesja.

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie LIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku – Andrzeja Prusia.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 4. Wybór sekretarzy obrad.
 5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi:
 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego komisji Artura Konarskiego,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r.:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałek województwa Renaty Janik,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego komisji Waldemara Wrony,
 • stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej komisji Agnieszki Buras,
 • stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie przewodniczącego komisji Artura Konarskiego,
 • stanowisko Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – wystąpienie przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Oskara Frydrycha,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Samborzec z przeznaczeniem na wsparcie finansowe właścicieli gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Jachimowice w gminie Samborzec poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałek województwa Renaty Janik,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego komisji Waldemara Wrony,
 • stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej komisji Magdaleny Zieleń,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Baćkowice z przeznaczeniem na wsparcie finansowe rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru:

 •  przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałek województwa Renaty Janik,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego komisji Waldemara Wrony,
 • stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej komisji Magdaleny Zieleń,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/569/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą Nr XLVI/581/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. i uchwałą Nr L/607/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r.:

 •  przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałek województwa Renaty Janik,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego komisji Waldemara Wrony,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2022/ 2023:

 •  przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
 • stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego komisji Grzegorza Banasia,
 • stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego komisji Macieja Gawina,
 • stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej komisji Magdaleny Zieleń,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040:

 •  przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnik województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
 • stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej komisji Magdaleny Zieleń,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok:

 •  przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnik województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
 • stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej komisji Magdaleny Zieleń
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok:

 •  przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie skarbnik województwa Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
 • stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej komisji Magdaleny Zieleń,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
 • stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej komisji Agnieszki Buras,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. województwa – Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2023 r.:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
 • stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego komisji Grzegorza Banasia,
 • stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego komisji Macieja Gawina,
 • stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej komisji Magdaleny Zieleń,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 24 miesięcy, Związkowi Polskich Spadochroniarzy części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
 • stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego komisji Grzegorza Banasia,
 • stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej komisji Magdaleny Zieleń,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego komisji Waldemara Wrony,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego komisji Waldemara Wrony,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach:

 •  przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałka województwa
 • Marka Bogusławskiego,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego komisji Waldemara Wrony,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego komisji Waldemara Wrony,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego komisji Waldemara Wrony,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze:

 •  przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego komisji Waldemara Wrony,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Kielcach:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego komisji Waldemara Wrony,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego komisji Waldemara Wrony,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem gruntu niezabudowanego o powierzchni 47,53 m² zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 393/20:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego komisji Waldemara Wrony,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu:

 •  przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego,
 • stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego komisji Waldemara Wrony,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Województwa Świętokrzyskiego z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDzK), European Network of Regional Culinary Heritage (ENRCH):

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
 • stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie przewodniczącego komisji Artura Konarskiego,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
 • stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie przewodniczącego komisji Artura Konarskiego,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu:

 •  przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
 • stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie przewodniczącego komisji Artura Konarskiego,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2015-2020:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Agaty Binkowskiej,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w 2021 roku:

 •  przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Agaty Binkowskiej,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji:

 • przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
 • stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji Macieja Gawina,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji w naborze uzupełniającym:

 •  przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia,
 • stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego komisji Macieja Gawina,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Apelu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o niezwłoczne podjęcie działań w celu odblokowania i uruchomienia środków finansowych zaplanowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):

 •  przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Andrzeja Swajdy,
 • stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego komisji Grzegorza Banasia,
 • stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie przewodniczącej komisji Magdaleny Zieleń,
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

36. Interpelacje i zapytania.
37. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
38. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
39. Sprawy różne.
40. Zamknięcie LIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.