Odbyła się XIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Odbyła się XIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Podczas obrad XIV sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które dobyły się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach radni przyjęli m.in. Program Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok oraz wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Skarżysko-Kościelne na wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim.

 

Na wniosek radnego Tadeusza Kowalczyka, porządek obrad został rozszerzony o przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Radny Tadeusz Kowalczyk na swoją prośbę został wykreślony ze składu komisji. Uchwała została przyjęta.

Obradujący przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043 oraz zmiany w budżecie województwa na 2019 rok. Przegłosowana przez radnych została także uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2021. Ponadto obradujący przyjęli wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2019 i 2020 rok.

Radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Skarżysko-Kościelne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim. Dotacja w wysokości około 22 tys. zł przeznaczona zostanie na naprawę samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakup umundurowania i sprzętu. – Jednostka ta, we wrześniu bieżącego roku, uczestniczyła w akcji gaśniczej w Skarżysku-Kamiennej, podczas której uszkodziła jeden z pojazdów oraz część umundurowania i sprzętu. W związku z tym gmina Skarżysko-Kościelne zwróciła się z prośbą o pomoc – wyjaśnił marszałek Andrzej Bętkowski.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego oraz w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.

Jak zaznaczyła wicemarszałek Renata Janik projekt programu opracowany został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w oparciu o materiał przekazany z departamentów zajmujących się współpracą z trzecim sektorem. – Program zawiera główne kierunki działań oraz środki zaplanowane na ich realizację – poinformowała wicemarszałek Renata Janik.

W ramach realizacji Programu: 420 tys. zł przeznaczone zostanie na zadania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości, kwotą 200 tys. zł wsparte zostaną zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 2 mln zł – upowszechnianie kultury fizycznej, 70 tys. zł – turystyka i krajoznawstwo, 300 tys. zł – ochrona i promocja zdrowia, 100 tys. zł – przeciwdziałanie narkomanii, 315 tys. zł – działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 200 tys. zł – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 300 tys. zł – pomoc społeczna, 100 tys. zł – przeciwdziałanie przemocy, zaś na zadania z zakresu ekonomii społecznej przewidziano 20 tys. zł. Na wszystkie te zadania zaplanowano ogółem kwotę 4 025 000 zł.

Jak zaznaczył przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok, skonsultowany został z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Świętokrzyskiego. Głos w tej sprawie zabrała przewodnicząca Julia Pająk.

– To bardzo ważny program z punku widzenia młodzieżowego sejmiku, szczególnie ze względu na finansowanie zadań z zakresu nauki, szkolnictwa, edukacji oświaty i wychowania. Te pieniądze idą nie tylko na uczestnictwo w konferencjach, olimpiadach czy wydawanie publikacji, ale także na takie inicjatywy jak “Świętokrzyskie dla Młodych”, za którą, jako radni jesteśmy całym sercem. Daje nam ona możliwości uczenia się na wielu obszarach oraz wzmacnia nasze kompetencje – podkreślała Julia Pająk, przewodnicząca młodzieżowego sejmiku. – Prosimy o uwzględnienie potrzeby zwiększenia puli środków finansowych dotyczących tego obszaru.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/86/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Dnia 20 października br. PFRON poinformował Urząd Marszałkowski o zwiększeniu środków dla województwa świętokrzyskiego na 2019 o kwotę 139 tys 539 zł. – Zwiększenie tych środków to wynik wzrostu wysokości dofinansowania do kosztu rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Dotychczas roczna kwota wynosiła 22 tys zł obecnie będzie to 22 tys 750 zł. W związku z tym otrzymane środki muszą zostać rozdysponowane na potrzeby ZAZ-ów z terenu naszego województwa – wyjaśniła wicemarszałek Renata Janik.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru wybranych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa świętokrzyskiego oraz wyrazili zgodę na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o powierzchni 0,4324 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Ożarów, w obrębie Maruszów.

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w jednostkę kształcącą w trybie czteroletnim (dotychczas nauka w placówce odbywała się w trybie trzyletnim) oraz w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego” również zostały przyjęte przez radnych.

Obradujący przegłosowali także uchwały sprawie:
1. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
2. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
3. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej;
4. przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Małopolskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sędziszów – Kraków, na odcinku od Sędziszowa do granicy województwa świętokrzyskiego.

Zatwierdzili zmiany w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy nadanego uchwałą Nr XXXVIII/547/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 roku oraz w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach nadanego uchwałą Nr XXXVIII/549/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. Uchwałą radnych nadany został Statut Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu w Podzamczu.

Radni przegłosowali uchwałę w sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej Uchwałą Nr XI/149/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego, także został przejęty przez radnych. Zmiany miały charakter techniczny i odnosiły się do trybu pracy Zarządu Województwa.

Obradujący jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o objęcie dofinansowaniem dróg wojewódzkich w ramach ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

Przyjęta została uchwała w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a także składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji interpelacji i zapytań złożonych przez radnych w okresie od początku VI kadencji Sejmiku do 30 czerwca 2019 r.

Obradujący zdecydowali o przekazaniu otrzymanej petycji do podmiotu właściwego. Petycja dotyczyła budowy wielkopowierzchniowych kurników w gminie Łopuszno i zgodnie z właściwością przekazana zostanie do wójta gminy Łopuszno.

Radni wysłuchali informacji o analizie oświadczeń majątkowych za 2018 rok i o stanie realizacji zadań oświatowych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/328/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustanowienia nagrody Świętokrzyskiej Victorii, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/652/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013 r. oraz projekt w sprawie wniesienia przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych udziałów, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki, zostały skierowane do ponownych konsultacji w ramach komisji problemowych.

Radni: Arkadiusz Bąk, Agata Binkowska, Grzegorz Gałuszka, Artur Konarski, Elżbieta Śreniawska, Jolanta Tyjas, Leszek Wawrzyła i Magdalena Zieleń złożyli interpelacje i zapytania do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Lokalizacja