Rzut Ogólny Na Uczestników Komisji Strategii

Odbyło się posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni pod przewodnictwem Grzegorza Banasia zapoznali się m.in. z informacjami na temat funkcjonowania spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., z której wynika, że Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny „Górka” w Busku-Zdroju jest liderem w kraju w ilości przeprowadzanych operacji. Przekazano również informację o przygotowaniach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027. W obradach udział wziął Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Radni po wysłuchaniu informacji, referowanych przez: skarbnik Marię Fidzińską- Dziurzyńską, Roberta Freya, prezesa spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. oraz Tomasza Janusza, dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju przyjęli:

 •  Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.
 • Informację o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2022 roku.
 • Informację na temat funkcjonowania i sytuacji ekonomicznej spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.
 • Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2022 r.
  Przychody Ośrodka zostały zrealizowane w wys. 3 691 040 zł, co stanowi prawie 40% planu rocznego. W I połowie 2022 roku przeprowadzono 30 720 egzaminów na różne kategorie prawa jazdy. Zrealizowano 10 575 egzaminów teoretycznych i 20 145 egzaminów praktycznych, w tym 2 817 egzaminów na ciężkie kategorie C, C+E i D. Przychody z działalności szkoleniowej to kwota 226 450 zł. W pierwszej połowie 2022 roku zrealizowano inwestycję na kwotę 291 357 zł, tj. realizowano modernizację placu manewrowego.
 • Informację o stanie przygotowania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027. Jak przypomniał dyrektor Tomasz Janusz, 31 maja tego roku w siedzibie MFiPR odbyło się spotkanie z przedstawicielami zarządów województw, w wyniku którego na realizację programu FEŚ 2021-2027 Województwa Świętokrzyskie otrzymało dodatkowe środki w wys. ponad 53 mln. euro.

Ponadto zaopiniowali pozytywnie:

 • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w roku 2023.
 • projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dotychczasowych dróg powiatowych oraz nowo wybudowanego odcinka drogi na terenie miasta Kielce.

Do kategorii dróg wojewódzkich zalicza się niżej wymienione odcinki dróg powiatowych oraz nowo wybudowany odcinek:

 1.  Odcinek nowo wybudowanej drogi – ul. Dywizjonu 303 od ul. Radomskiej do ul. Warszawskiej w Kielcach
 2. Odcinek dotychczasowej drogi powiatowej Nr 2032T ul. Wincentego Witosa – od ul. Warszawskiej do ul. Zagnańskiej w Kielcach
 3. Odcinek dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1289T ul. Zagnańska – od ul. Wincentego Witosa do ul. Łódzkiej w Kielcach
 • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości o pow. 0,0212 ha stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Bałtów. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wystąpił o rozważenie sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości, gdyż nie została ona zajęta pod pas drogowy i nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto położona jest na terenie łąk, pastwisk i nieużytków oraz w obszarze „Natura 2000 Doliny Kamiennej”.
 • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umów sprzedaży, nieruchomości położonych w gminie Zagnańsk, w obrębach Gruszka i Zachełmie.

W posiedzeniu komisji udział wzięli ponadto: Anna Grzela, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Rafał Kosiński, dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego oraz Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg.

 

Galeria zdjęć