Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Olesznie na realizację zadania publicznego pn. „A po palemce – malowane jajko”

Oferta

Publikowana oferta Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Olesznie poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 14 lutego 2020 roku): pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Paderewskiego 34a
25-502 Kielce
fax : 41 344 36 11
email: sek.kd@sejmik.kielce.pl