praca z urządzeniem

Ogłoszenie naboru w ramach FEŚ 2021-2027 dla Działania 09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa, współfinansowanego ze środków EFS+

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w ramach naboru: FESW.09.01-IZ.00-001/23 ogłaszanego dla Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa.

Projekty wybrane w ramach naboru będą dotyczyły:

  1. aktywizacji osób biernych zawodowo, osób niepełnosprawnych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez udział we wsparciu oferowanym w podmiotach reintegracji społecznej i zawodowej;
  2. wsparcia dla tworzenia nowych podmiotów reintegracji społecznej (CIS, KIS, ZAZ);
  3. wsparcia istniejących podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, WTZ).

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony w terminie: od dnia 24 listopada 2023 r. (od godziny 0:00:00) – dzień udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu – otwarcie naboru do dnia 15 stycznia 2024 r. (do godziny 23:59:59) – zamknięcie naboru.

Regulamin naboru wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem: https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027/nabory-konkursy/item/5354-oglaszenie-naboru-fesw-09-01-iz-00-001-23-aktywna-integracja-spoleczna-i-zawodowa