Ogłoszenie o konsultacjach i konsultacjach społecznych

Działając na podstawie art. 10a ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.), uchwały Nr X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 217, poz. 2537) i uchwały Nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego poz. 1917)

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego poddaje konsultacjom i konsultacjom społecznym

projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

 1. Konsultacje i konsultacje społeczne rozpoczynają się w dniu 8 lipca 2021 r. i zostaną zakończone
  w dniu 15 lipca 2021 r.
 2. W konsultacjach i konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren województwa świętokrzyskiego oraz Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, a także mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 3. Konsultacje i konsultacje społeczne przeprowadza się w formie wyrażenia opinii, uwag i wniosków do projektu ww. uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego swietokrzyskie.pro
  w zakładce: Samorząd/Sejmik Województwa/Konsultacje społeczne uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 4. Opinie, uwagi i wnioski należy przesłać:
  • w formie pisemnej – pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (w godzinach pracy Urzędu), przy czym decyduje data wpływu dokumentu do Urzędu Marszałkowskiego,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: est@sejmik.kielce.pl
 5. Uczestnicy konsultacji i konsultacji społecznych zobligowani są do przekazania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenia reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.
 6. Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe lub niezawierające informacji o uczestnikach wymienionych w pkt 2.
 7. Uwagi, które wpłyną po upływie terminu określonego w pkt 1, nie będą rozpatrywane.
 8. Konsultacje i konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.
 9. Departament Edukacji, Sportu i Turystyki sporządza sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków oraz informację o wynikach konsultacji społecznych, przedkłada je Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego oraz do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
  w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego bip.sejmik.kielce.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego www.swietokrzyskie.pro
 10. Za przeprowadzenie konsultacji i konsultacji społecznych odpowiada i szczegółowych informacji udziela Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25- 516 Kielce tel. 41 342-10-31.

FORMULARZ KONSULTACJI

Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania