Symboliczne Zdjęcie Przedstawiające Ręce Osób Starszych

Ogłoszenie o naborze dodatkowym wniosków o udzielenie grantu w trybie nadzwyczajnym w związku z realizacją projektu „Bezpieczna przyszłość” w ramach działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” PO WER 2014-2020.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ogłasza nabór dodatkowy wniosków o udzielenie Grantu w trybie nadzwyczajnym w związku z realizacją projektu „Bezpieczna Przyszłość” w ramach Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W związku z powyższym zapraszam:

  1.  Organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, związki wyznaniowe, organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia;
  2. Inne osoby prawne oraz osoby fizyczne,

prowadzące domy pomocy społecznej, które widnieją w rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego i nie są prowadzone na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o udzielenie Grantu mającego na celu wsparcie domów pomocy społecznej w związku z wystąpieniem COVID-19.
Wsparciem w ramach naboru może zostać objęty następujący typ działań:

  1. Finansowanie dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy sprawowaniu opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, w związku z zagrożeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej (z wyłączeniem kadry medycznej),
  2. Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu i wyposażenia domów pomocy społecznej.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 1 552 823,11 zł, z czego wkład środków unii Europejskiej wynosi 84,28%, zaś pozostałe środki stanowią wkład dotacji celowej budżetu Państwa, w związku z czym nie jest wymagany udział własny w realizacji projektu.
Maksymalny poziom finansowania Grantu jest obliczany indywidualnie dla każdego Grantobiorcy i zależy od liczby: etatów zatrudnionych pracowników (z wyłączeniem kadry medycznej) oraz mieszkańców danego domu pomocy społecznej.
Wnioski o udzielenie Grantu w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” będą przyjmowane od 7 grudnia 2020 roku (od godz. 00.00) do dnia 14 grudnia 2020 roku (do godz. 23.59).
Wniosek o udzielenie Grantu należy złożyć zeskanowany na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach lub w przypadku braku takiej możliwości, w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem projekt „Bezpieczna Przyszłość – nabór dodatkowy”, w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawcę obowiązuje znajomość aktualnych dokumentów programowych oraz Wytycznych w zakresie realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, rozumianych jako instrumenty prawne wydawanych przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z Regulaminem udzielania Grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” – nabór dodatkowy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w którym zawarte są szczegółowe informacje, m.in. cele udzielania grantów, zakres zadań możliwych do realizacji, kryteria oceny wniosków, obowiązki wnioskodawcy, koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne oraz algorytmy wnioskowanego wsparcia.
Wszystkie niezbędne dokumenty wraz z załącznikami, związane z przygotowaniem projektu w trybie nadzwyczajnym zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (www.swietokrzyskie.pro) w zakładce Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej/Projekt „Bezpieczna Przyszłość”/Dodatkowy nabór.
Informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:
– Pan Michał Kocia – tel. 41 342-17-18,
– Pan Konrad Jantarski – tel. 41 342-13-88,
– Pan Leszek Beger – tel. 41 342-13-88,
– Pan Michał Chojnacki – tel. 342-11-53.