Pierwsze konkursy w lipcu

Pierwsze konkursy w lipcu

W lipcu ogłoszone będę pierwsze konkursy na przedsięwzięcia realizowane w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa przyjął dziś harmonogram konkursów na 2015 rok.

Jako pierwsze – w lipcu tego roku – uruchamiane będą konkursy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” RPO 2014-2020. Pierwszy z konkursów dotyczyć będzie tworzenia nowych i wsparcia już istniejących przedszkoli, a jego celem jest upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Na przedsięwzięcia w ramach tego konkursu zarezerwowane jest 7 mln złotych.
Z kolei w sierpniu ruszy nabór projektów związanych ze zwiększeniem dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Na ten konkurs zarezerwowane jest 4 mln zł. A projekty mają dotyczyć m.in. tworzenia nowych i rozszerzania oferty już istniejących żłobków i klubów dziecięcych, a także rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna i nianie.      

Pierwsze konkursy na dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (czyli tzw. projekty twarde) zostaną uruchomione w  IV kwartale tego roku. W ramach osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” RPO 2014-2020 pierwszy konkurs dotyczyć będzie działania 2.2. „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych” – przewidziana alokacja to 16 mln  44 tys. zł.   

Również w IV kwartale ogłoszony zostanie pierwszy z konkursów w ramach osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”. Dotyczyć on będzie projektów z zakresu ochrony i wykorzystania obszarów cennych przyrodniczo, m.in. poprawy bazy technicznej parków krajobrazowych, budowy, rozbudowy i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, przedsięwzięć polegających na budowie infrastruktury związanej z ochroną siedlisk przyrodniczych czy służących ochronie różnorodności biologicznej  w ramach ogrodów botanicznych, eko-parków czy parków miejskich. Na ten konkurs zarezerwowane zostało 28 mln 333 tys. zł

RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 został 12 lutego tego roku ostatecznie zatwierdzony przez Komisję Europejską. Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim trwają prace nad przygotowaniem dokumentów wykonawczych, które pozwolą na uruchomienie programu. Jednym z nich jest harmonogram naboru zainteresowanych danym obszarem działania.   

Iwona Sinkiewicz- Potaczała, rzecznik prasowy marszałka